Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2018 pub. 10/03/2020 numac 2020040509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. - Officieuze coördinatie in het Duits

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020055604 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** ***** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020010292 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren **** **** koninklijk besluit ****. 2927 van 29 november 2019: De kandidaat-officieren ****, van wie de namen volgen, worden op 26 oktober 2019 aangesteld: Landmacht In de graad van **** **** ****., **** ****., **** ****., **** **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020020140 bron ministerie van landsverdediging **** Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 2929 van 29 november 2019 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2020 in toepassing van de samengeordende wetten op **** **** kolonels **** **** ****., **** ****., **** Den **** ****. luitenant-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020020388 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020020389 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020020442 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 februari 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Menen; en ***** koninklijk besluit van 13 februari 2020 is machtiging verleend aan juffrouw ****-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020020444 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te veranderen. type koninklijk besluit prom. 01/03/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020020484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020030128 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 2930 van 8 januari 2020 : Het koninklijk besluit nummer 2720 van 13 mei 2019 tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor b Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Aerts Saskia, Attaché Mevr. Georges Arian(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020020472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, wordt de heer Sylvain MASQUELIER rijksambtenaar bij de Belgische Mededingingsautoriteit in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 21 j Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020040141 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2925 van 29 november 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren v Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020040270 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 2931 van 8 januari 2020, wordt het militair ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten toegekend aan kwartiermeester-chef ****. **** type koninklijk besluit prom. 28/01/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020040420 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 10/03/2020 numac 2020020252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de **** kaarten en **** ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 03/03/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020020488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van drie effectieve en drie plaatsvervangende leden van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020040507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 26 februari 2020, is aan Mevr. Péters G., administratief deskundige op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Bij ministerieel besluit van 26 f(...) type ministerieel besluit prom. 02/03/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020040571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201089 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 27 januari 2020, wordt de begroting voor het boekjaar 2020 van het gewoon Gemeentebedrijf van het "Plaatselijk ontwikkelingsagentschap" van de stad Edingen, gestemd ter zitt EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 6 februari 2020, wordt de begroting voor het boekjaar 2(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201094 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 29 januari 2020 wordt de beslissing van het Gemeentecollege van Edingen van 30 december 2019 betreffende de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van diensten met betrekkin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201226 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 16 januari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 januari 2020, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudic « Schenden de artikelen 214 en 283 van de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen (...)

decreet

type decreet prom. 27/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201311 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020020448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toevoeging van de lokale dienstencentra die onder het paritair comité 330 vallen in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020040526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2019 tot benoeming van de leden van het "Collège central de la stratégie et de la prospective" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen) type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020201105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité « Bien-être et Santé » van het " Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles " (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201221 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 februari 2020, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 7354 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201222 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2020, heeft de vzw « Un Die zaak is ingeschreven onder nummer 7353 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201225 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 januari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 januari 2020, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling « Schenden de artikelen 471, 472, 477, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, (...)

erkenning

type erkenning prom. 10/01/2020 pub. 10/03/2020 numac 2020040537 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 31 mei 2006 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten. - Rechtzetting

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020020495 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020040443 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

document

type document prom. 14/11/2019 pub. 10/03/2020 numac 2020200976 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot verlenging van de erkenning van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201396 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** ****&**** - **** & rekrutering (niveau ****1) voor het **** Agentschap voor de Veiligheid van de **** (****). - ****: ****20057 Solliciteren kan tot 24/03/2020 (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (****, ****, selectieprocedure,...) ka(...)

document

type document prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201093 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 10 februari 2020 wordt de "SPRL HM SEWERTECH SERVICES", gelegen rue de Creugette, 39 te 5360 Hamois, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het type document prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten voor verschillende parketten binnen het arrondissement Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BNG20024 De medewerkers (...) Solliciteren kan tot 24/03/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201367 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het RSVZ: Administratief assistenten PEN gewestelijk kantoor Leuven (m/v/x). - Selectienummer: BNG20008 De medewerkers die voldoen aan de deelneming(...) Solliciteren kan tot 24 maart 2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...) type document prom. -- pub. 10/03/2020 numac 2020201368 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experts cybersecurity (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19352 Deze selectie werd afgesloten op 02/03/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 ja(...)
^