Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 31 augustus 2001
gepubliceerd op 24 november 2001

Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001036116
pub.
24/11/2001
prom.
31/08/2001
ELI
eli/besluit/2001/08/31/2001036116/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2001. - Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten (02), basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid artikel 52;

Gelet op het decreet van 30 juni 2001 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting en Financiën, gegeven op 29 augustus 2001;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een eerste schijf ten belope van totaal 1 007,7 miljoen frank wordt afgenomen van het beschikbare krediet op basisallocatie 11.11 van organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten (02) van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 en wordt verdeeld overeenkomstig de in bijlage vermelde tabel.

De in die tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de overeenkomstige kredieten voor het begrotingsjaar 2001.

Art. 2.De Vlaamse minlster bevoegd voor Financiën en Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 augustus 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

Bijlage TABEL VERDELING PROVISIONEEL KREDIET Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 houdende de verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten (02), basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

Brussel, 31 augustus 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

^