Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 augustus 2001

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2001-2002 van artikel 12, § 1, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001036116 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001036117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 23/10/2001 numac 2001036191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 1991 houdende inrichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001036202 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002035082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 31/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het inschakelingsparcours van werkzoekenden naar de startbaanovereenkomst
^