Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 mei 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van een personeelslid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het agentschap Opgroeien ingevolge de verschuiving van de decretale opdracht `participatie van de cliënt in de jeugdhulp'

bron
vlaamse overheid
numac
2021042288
pub.
01/07/2021
prom.
28/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van een personeelslid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het agentschap Opgroeien ingevolge de verschuiving van de decretale opdracht `participatie van de cliënt in de jeugdhulp'


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 2°, en tweede lid.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, zijn akkoord werd aangevraagd op 5 mei 2021.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Tot 31 december 2020 was het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevoegd voor de decretale opdracht `participatie van de cliënt in de jeugdhulp', conform het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp en conform het decreet integrale jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2021 neemt het agentschap Opgroeien die bevoegdheid over. Bij een overdracht van taken wordt ook het personeel en overeenkomstig budget overgedragen.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Aan het contractuele personeelslid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, opgenomen in punt 1 van bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, biedt de indienstnemende overheid bij het agentschap Opgroeien een arbeidsovereenkomst aan. Op grond van dat contract wordt het personeelslid met ingang van 1 januari 2021 bij die entiteit tewerkgesteld voor een duur die overeenstemt met dat gedeelte van haar contract bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat op 1 januari 2021 nog niet verstreken is.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor welzijn, de gezondheids- en woonzorg, opgroeien, de personen met een beperking, de sociale bescherming en de zorginfrastructuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

Bijlage 1. Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van een personeelslid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het agentschap Opgroeien ingevolge de verschuiving van de decretale opdracht `participatie van de cliënt in de jeugdhulp' Overdracht van een contractueel personeelslid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het agentschap Opgroeien vermeld in artikel 1

naam

voornaam

rang

graad

salarisschaal

Aerts

Linda

A1

Adjunct van de directeur

A111


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van een personeelslid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het agentschap Opgroeien ingevolge de verschuiving van de decretale opdracht `participatie van de cliënt in de jeugdhulp'.

Brussel, 28 mei 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

^