Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 augustus 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Besluit van de Vlaamse regering houdende de financiering van de instituten Hoger Kunstonderwijs - 2000

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035929
pub.
22/09/2000
prom.
28/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/28/2000035929/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2000. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de financiering van de instituten Hoger Kunstonderwijs - 2000


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994, inzonderheid op titel VII, hoofdstuk IIbis. - Projecten voor het Hoger Kunstonderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 en het decreet van juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingscontrole 2000;

Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op decreet van 30 juni 2000 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 januari 2000 houdende samenstelling en werking van de adviescommissie projecten en instituten hoger kunstonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 augustus 2000;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ten laste van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 33.03, programma 33.10, Hogescholen, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000, ontvangen de instituten in het kader van het hoger kunstonderwijs een totale bijdrage van maximaal vierenvijftig miljoen negenhonderdduizend frank (54.900.000 BEF).

Art. 2.Het Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen VZW, Lange Leemstraat 338, 2018 Antwerpen, ontvangt een toelage van maximaal tweeëndertig miljoen frank (32.000.000 BEF) voor de organisatie van de laureaatvorming, aansluitend op opleidingen inzake beeldende kunst. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 320-0043337-48 van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen VZW, Lange Leemstraat 338, 2018 Antwerpen.

Art. 3.Het Orpheus Instituut te Leuven, Herestraat 53 te 3000 Leuven, ontvangt een toelage van maximaal twaalf miljoen frank (12.000.000 BEF) voor de organisatie van de laureaatvorming, aansluitend op opleidingen inzake muziek. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 734-3341722-81 op naam van het Orpheus Instituut, Herestraat 53 te 3000 Leuven. Aan de subsidie worden wel twee voorwaarden gekoppeld, nl. een regeling over het gebouw waarbij in geval van ontbinding van de vzw het gebouw dat recentelijk werd aangekocht bestemd blijft voor onderwijs (en liefst voor het kunstonderwijs) en het opzetten van een kwaliteitsrapportering.

Art. 4.Operastudio Vlaanderen, Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen, ontvangt een toelage van maximaal acht miljoen frank (8.000.000 BEF).

Het betreft een project met als doelstelling : een posthogeschoolvorming aan te bieden aan jonge operazangers in de vorm van een gespecialiseerde aanvulling op een basisopleiding. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 411-1116020-37 van Operastudio Vlaanderen, Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen.

Aan het onderbrengen van de operastudio bij de instituten zijn wel een aantal voorwaarden verbonden : - de samenwerking met de andere conservatoria (met een zangopleiding) en andere instellingen voor hoger kunstonderwijs (Lemmensinstituut) moet gerealiseerd worden; - de samenwerking met de Vlaamse Opera en de Munt moet verzekerd worden. De inbreng van beide instellingen moet reëel zijn.

Art. 5.Transmedia, Paleizenstraat 70, 1030 Brussel, ontvangt een toelage van maximaal twee miljoen negenhonderdduizend frank (2.900.000 BEF). Het betreft een postgraduaat waar studenten zich na hun basisopleiding verder kunnen specialiseren in een onderzoekspraktijk binnen een gekozen artistieke discipline. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 091-2223021-04 van de afdeling hogescholen.

Art. 6.De uitbetaling van deze toelagen zal als volgt gebeuren. (a) Voor het Hoger Instituut voor Schone Kunsten : 50 % van het totale bedrag zal onmiddellijk gestort worden, 45 % van het totale bedrag zal gestort worden tegen 01/10/2000 en het saldo van 5 % van het totale bedrag zal gestort worden na indiening van de eindafrekening.(b) Voor het Orpheus Instituut en Operastudio Vlaanderen : 50 % van het totale bedrag zal onmiddellijk gestort worden, 45 % van het totale bedrag zal gestort worden na het vervullen van de voorwaarden vermeld in de artikelen 3 en 4 en ten vroegste op 01/10/2000, en het saldo van 5 % van het totale bedrag zal gestort worden na indiening van de eindafrekening.(c) Voor Transmedia : 50 % van het totale bedrag zal onmiddellijk gestort worden, het saldo van 50 % van het totale bedrag zal gestort worden na indiening van de eindafrekening.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 8.De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 augustus 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

^