Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", wat betreft de samenstelling en de opdrachten van de bestuurscommissie

bron
vlaamse overheid
numac
2018010838
pub.
19/02/2018
prom.
26/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", wat betreft de samenstelling en de opdrachten van de bestuurscommissie


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 oktober 2017;

Gelet op het advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 8 december 2017;

Gelet op advies 62.676/1 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 en 4 september 2015, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.§ 1. De Vlaamse Regering richt een bestuurscommissie op, op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden. Die bestuurscommissie wordt samengesteld conform artikel 9, b), van de wet van 16 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. De bestuurscommissie bestaat uit tien leden die deskundig zijn om de opdracht, vermeld in artikel 5 van dit besluit, te realiseren. § 2. De bestuurscommissie is als volgt samengesteld: 1° als vertegenwoordigers van de betrokken overheden: a) één vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, die voorzitter is van de bestuurscommissie;b) één vertegenwoordiger van de stad Bilzen;c) één vertegenwoordiger van het agentschap Toerisme Vlaanderen;d) één vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos;e) één vertegenwoordiger van het agentschap Facilitair Bedrijf;2° als vertegenwoordigers van de gebruikers: a) één vertegenwoordiger van de uitbater van het hotel in Alden Biesen;b) één vertegenwoordiger van Musica vzw;c) één vertegenwoordiger van Alden Biesen Zomeropera vzw;d) één vertegenwoordiger van de projecten van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, die plaatsvinden in Alden Biesen;e) één vertegenwoordiger van de andere gebruikers. § 3. De leden worden benoemd voor vijf jaar. Het lid dat benoemd wordt ter vervanging van een lid dat ontslag heeft genomen of overleden is, voltooit het mandaat van zijn voorganger. § 4. Uit de leden wijst de Vlaamse Regering twee ondervoorzitters aan. § 5. De directeur van Alden Biesen volgt de vergaderingen met raadgevende stem en zorgt voor de notulering en het secretariaat. § 6. De bestuurscommissie kan afhankelijk van de agenda andere deskundigen en personeelsleden uitnodigen en in het kader van de programmering werkgroepen oprichten die bestaan uit eigen leden en experten.".

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2015, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 5.De bestuurscommissie heeft als opdracht mee invulling te geven aan de doelstellingen van Alden Biesen door: 1° de richtlijnen te bepalen voor de inplanning van activiteiten op de site met het oog op een optimale bezetting en toe te zien op de toepassing daarvan;2° de communicatie te stroomlijnen over de activiteiten op de site van Alden Biesen;3° toe te zien op het gebruik van de ruimtes, met speciale aandacht voor de veiligheid en de toegang. De zorg voor een evenwichtige totaalprogrammatie "Alden Biesen" is bij de invulling van de doelstellingen van Alden Biesen een constante.

De kosten voor de werking van de bestuurscommissie worden aangerekend op de dienst met afzonderlijk beheer "het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen.".

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 juni 1999 en 4 september 2015, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.De minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, kan regels vaststellen voor het gebruik van de infrastructuur van Alden Biesen.".

Art. 4.In afwijking van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", zoals van kracht na de inwerkingtreding van dit besluit, worden de eerste leden van de bestuurscommissie na de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, benoemd voor twee jaar.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 januari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

^