Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 januari 1999
gepubliceerd op 12 maart 1999

Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035277
pub.
12/03/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/26/1999035277/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 55 tot en met 58;

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 27quater, ingevoegd bij het decreet van 29 april 1997;

Gelet op het decreet van 19 december 1998 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 januari 1999;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De subsidie voor de uitzendingen door de radioderden voor 1999 bedraagt in totaal 1 995 417 fr (één miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend vierhonderd zeventien frank).

Deze subsidie wordt aangerekend op de organisatie - afdeling 72, programma 72.1 B.A. 33.03 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999.

Art. 2.De subsidie wordt als volgt verdeeld : 1° Christelijke Volkspartij 50 000 fr.2° Socialistische Partij 41 666 fr.3° Vlaamse Liberalen en Democraten 41 666 fr.4° Vlaams Blok 20 835 fr.5° Volksunie 16 666 fr.6° Agalev 16 666 fr.7° Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 41 666 fr.8° Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 41 666 fr.9° Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België 25 000 fr.10° Vlaams Economisch Verbond (VEV) 33 334 fr.11° Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) 25 000 fr.12° Belgische Boerenbond 25 000 fr.13° Bond voor Grote en Jonge Gezinnen 50 000 fr.14° Katholieke Televisie en Radiocentrum (KTRC) 593 750 fr.15° Humanistische Vrijzinnige Radio Omroep (HVR) 531 250 fr.16° Protestantse Radio en Televisie 280 835 fr.17° Israëlitisch Godsdienstige uitzendingen 75 000 fr.18° Orthodoxe Kerk in België 75 000 fr.

Art. 3.De bedragen, vermeld in artikel 2, worden in twee tranches uitbetaald.

Een eerste gedeelte van 50 % wordt uitbetaald na de ondertekening van dit besluit.

Een tweede gedeelte van 50 % wordt uitbetaald op 1 juli 1999.

Art. 4.De verenigingen moeten een financiële verantwoording van de toegekende subsidies insturen waaruit blijkt dat zij effectief worden gebruikt voor het verzorgen van de Radioprogramma's.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoermg van dit besluit.

Brussel, 26 januari 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media, E. VAN ROMPUY

^