Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 maart 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 bron ministerie van justitie Wet betreffende de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type wet prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type wet prom. 28/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022152 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1998053748 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, **** van ****, ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1998002141 bron ministerie van ambtenarenzaken Ontslagen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 wordt de heer ****, ****, **** bij het **** ****, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 november 1998. Bij koninklijk besluit van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1998029489 bron diensten van de eerste minister Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 1 april 1996 : Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer Legrand, Jean Léon Paul Marie, kunstschilder, tekenaar en humorist, met uitwerking op 8 april 1995. Hij Kroonorde Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Chevalier, Albert Herman, spe(...) type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999000066 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven en de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999000081 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 april 1995 houdende uitvoering van artikel 3, § 1, vierde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming voor de verkiezing van het Europees Parlement van 12 juni 1994, de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 en de verkiezingen van 21 mei 1995 voor de gelijktijdige vernieuwing van de federale Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 28 februari 1999 wordt aan de heer Leenders, Jacques, op zijn verzoek, met ingang van 1 april 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Leuven Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999002022 bron ministerie van ambtenarenzaken Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 5 februari 1999, wordt de heer Delie, Frans, gerechtelijk afdelingscommissaris bij de Gerechtelijke politie bij de parketten, Centrale Dienst van de Bestrijding van de Corruptie, via vrijwillige mobilite Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009136 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999009282 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Luik, Mevr. Lannois, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999 Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999 is de heer Finet, J., griffier bij de arbeidsrechtbank (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999009284 bron ministerie van justitie Notariaten Bij koninklijke besluiten van 4 maart 1999 : - is aan de heer De Ridder, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Borgerhout . Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve(...) Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is aan de hee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999014014 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 1998, dat in werking treedt op 1 juli 1999 wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Michel Van Bunnen, adviseur bij het Bestuur van de Luchtvaart. Bij hetzelfde besluit wordt (...) type koninklijk besluit prom. 14/07/1998 pub. 12/03/1999 numac 1999016001 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1997 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken. - Intrekking van benoemingen type koninklijk besluit prom. 18/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999016023 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen voor de afgifte van fytosanitaire certificaten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022139 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten en benoeming van de leden van de Technische Raad, ingesteld bij het Fonds voor de Beroepsziekten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999003121 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten

decreet

type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027188 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 15 mei 1997 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027187 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 10 april 1997 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027186 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 21 mei 1997 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027192 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest tot invoering van een systeem voor collectieve klachten, opgemaakt te Straatsburg op 9 november 1995 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027191 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, opgemaakt te Turijn op 21 oktober 1991 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027189 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Entente- en Samenwerkingsverdrag tussen het Koninkrijk België, de Franse Gemeenschap van België, de Vlaamse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België, het Waalse Gewest van België, het Vlaamse Gewest van België, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van België en Oekraïne, opgemaakt te Brussel op 23 april 1997 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027190 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest en de bijlage, opgemaakt te Straatsburg op 5 mei 1988 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027194 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Regering van het Waalse Gewest en de Regering van de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en de Regering van de Republiek Haïti, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 30 september 1997 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de euro type decreet prom. 09/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : 1° het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Republiek Oekraïne, anderzijds, ondertekend in Brussel op 10 april 1997; 2° het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, ondertekend in Brussel op 21 mei 1997; 3° het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, ondertekend in Brussel op 15 mei 1997

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999016027 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen Bij beschikking van 9 november 1998 werd de heer Maurice Urlings, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, door de voorzitter van deze rechtbanken a (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999027126 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des déchets » Erkende ophalers en vervoerders van dierlijke afvalstoffen (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende de dierlijke afvalstoffen) Toesta(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999027128 bron ministerie van het waalse gewest "Office wallon des déchets" Erkende ophalers en vervoerders van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30.04.1994 betreffende de zieken(...) Toestand op 1 januari 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie(...) type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999027195 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999011038 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9921) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceer(...) De opmerkingen betreffende dit ontwerp van ETSI standaard (European Telecommunication Standards Ins(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1998022827 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel Benoemingen van stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 wordt, de heer Georges De Wael, met ingang van 17 augustus 1998 Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999000180 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 28 februari 1999 is de heer Wymersch, Guido, benoemd tot politiecommissaris van de stad Brussel . Bij koninklijk besluit d.d. 28 februari 1999 is de h(...) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999009286 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te : - Leuven : 1; - Gent : 1; - Brugge : 1; - rechter in de rechtbank van - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 1; - plaatsver(...)

document

type document prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999027127 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des déchets » Centra voor nuttige toepassing, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (Overeenkomstig het besluit van de Waalse Regeri(...) De toekenning van de erkenning stelt de rechthebbende niet vrij van de verplichting tot exploitatie(...) type document prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999027125 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des déchets" Erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen (overeenkomstig de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende giftige of gevaarlijke afvalstoffen, af(...) Toestand op 1 januari 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zi(...) type document prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999027132 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des déchets » Erkende ophalers van afgewerkte oliën in het Waalse Gewest (overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de afgewerkte oliën) Toestan(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999027130 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des déchets » Erkende centra voor de verzameling of de nuttige toepassing van dierlijke afvalstoffen (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende de dierl(...) Toestand op 1 januari 1999 De toekenning van de erkenning stelt de rechthebbende niet vrij van d(...) type document prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999027129 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des déchets » Erkende vervoerders van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of PCB's/PCT's (overeenkomstig de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffe(...) Toestand op 1 januari 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 12/03/1999 numac 1999027131 bron ministerie van het waalse gewest « Office wallon des déchets » Erkende centra voor nuttige toepassing, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van giftige of gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB's en PCT's (overeenkomstig de b(...) Toestand op 1 januari 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zi(...)
^