Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 maart 2006
gepubliceerd op 12 mei 2006

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

bron
vlaamse overheid
numac
2006035738
pub.
12/05/2006
prom.
24/03/2006
ELI
eli/besluit/2006/03/24/2006035738/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 MAART 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 69 en artikel 87, § 1;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 2 april 2004;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, in het belang van de continuïteit van het bestuur en de normale werking van de instellingen, de oprichting van de agentschappen, het personeelsstatuut en de delegatieregeling voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken in werking moeten gesteld worden op 1 april 2006;

Overwegende dat het departement Mobiliteit en Openbare Werken buiten de beleidsondersteunende en coördinerende opdrachten ook een aantal uitvoerende taken heeft; dat derhalve de aan het hoofd van het departement Mobiliteit en Openbare Werken toegewezen taken en bevoegdheden eveneens bijkomende, specifieke delegaties noodzakelijk maken;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Specifieke bepalingen inzake de bevoegdheden van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Artikel 1.§ 1. Naast de taken toegekend overeenkomstig artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie is het departement Mobiliteit en Openbare Werken belast met : 1° Het verstrekken van managementondersteunende diensten en juridische ondersteuning ten behoeve van het Agentschap Infrastructuur, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de Diensten voor Afzonderlijk Beheer binnen het beleidsdomein en het departement zelf. De samenwerking inzake het verstrekken van managementondersteunende en juridische diensten tussen het departement Mobiliteit en Openbare Werken en deze agentschappen wordt vastgelegd in samenwerkingsakkoorden. 2° De coördinatie ten behoeve van het beleidsdomein van rapporteringen aan de minister inzake personeelsaangelegenheden, facilitair management, informatie- en communicatietechnologie, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden.3° Het verstrekken van technisch ondersteunende diensten ten behoeve van het beleidsdomein. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken is gemachtigd om technisch ondersteunende diensten te verlenen aan andere beleidsdomeinen en derden.

De samenwerking tussen het departement Mobiliteit en Openbare Werken als aanbieder van technisch ondersteunende diensten en het agentschap als aanvrager ervan, wordt vastgelegd in samenwerkingsakkoorden tussen het departement en de agentschappen.

De technische ondersteuning houdt geen overdracht in van bevoegdheid, noch verantwoordelijkheid van de aanvrager naar de aanbieder van deze diensten. 4° Het beheer en de exploitatie van de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens.5° De supervisie over de uitrusting en de uitbating van de Vlaamse regionale luchthavens 6° Het beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds. De leidend ambtenaar van het departement Mobiliteit en Openbare Werken treedt op als ordonnateur van het Vlaams Infrastructuurfonds. § 2. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken is overeenkomstig artikel 4 § 2, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 ook belast met de taken van beleidsuitvoering die niet werden toevertrouwd aan een agentschap van het desbetreffende beleidsdomein. HOOFDSTUK II. - Delegaties aan het hoofd van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Art. 2.Naast de delegaties van beslissingsbevoegdheid toegekend aan het hoofd van het departement overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003, worden aan het hoofd van het departement, voor de verwezenlijking van zijn taken en bevoegdheden ook nog volgende delegaties verleend : 1° inzake overheidsopdrachten : a) het nemen van beslissingen met een financiële weerslag bij de uitvoering van overheidsopdrachten voorzover die beperkt blijft tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % boven het initiële gunningsbedrag en voorzover die beslissingen geen wezenlijke aanpassing van het voorwerp van de opdracht inhouden;b) het sluiten van overeenkomsten met andere publiekrechtelijke personen voor het uitvoeren van gezamenlijke werken krachtens artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2° inzake buitengerechtelijke betwistingen : a) het aangaan van dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen, voorzover de budgettaire weerslag ervan niet meer bedraagt dan 65.000 euro; b) het afzien van een vordering voorzover het geschil maximaal 65.000 euro bedraagt in hoofdsom, verhoogd met de verwijlintresten; 3° inzake onteigeningen : a) het laten uitvoeren van de onteigeningsplannen die de minister heeft goedgekeurd; b) zich akkoord verklaren met de uitvoering van de onteigeningen die vereist zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die vermeld worden in het door de minister goedgekeurde programma van het lopende dienstjaar en het volgende begrotingsjaar tot een bedrag van 500.000 euro; c) het zich akkoord verklaren met de voorstellen tot vervroegde onteigening na machtiging door de minister tot een bedrag van 250.000 euro; 4° inzake diverse aangelegenheden : a) het verlenen van gereglementeerde subsidies en andere vormen van financiële tussenkomsten met een gereglementeerd karakter tot een bedrag van 65.000 euro; b) de invordering en inning van belastingen, heffingen, retributies en niet-fiscale schuldvorderingen;c) het verlenen en intrekken van vergunningen en concessies;d) het verlenen en intrekken van erkenningen;e) toezichts-, controle- en inspectietaken;f) aanvullende gemeentelijke verkeersreglementering goed te keuren met betrekking tot de gewestwegen;g) overeenkomsten te sluiten in verband met werken en diensten voor rekening van derden;h) het goedkeuren van de door de Nederlandse Regering ingediende schuldvorderingsverklaringen betreffende de bijdrage in de kosten voor werkzaamheden die op Nederlands grondgebied uitgevoerd werden overeenkomstig de bepalingen van de verdragen die tussen België of het Vlaamse Gewest en Nederland gesloten werden, zonder beperking van bedrag.

Art. 3.Bij het gebruik van deze delegaties gelden de algemene regelingen, voorwaarden en beperkingen zoals vervat in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, met inbegrip van de bepalingen inzake subdelegatie, de regeling bij vervanging en de verantwoording. HOOFDSTUK III. - Operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Art. 4.Met het oog op de operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, treden volgende regelingen in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust;

Art. 5.§ 1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries treedt, wat het departement Mobiliteit en Openbare Werken betreft, in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit. § 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de VLAAMSE OVERHEID treedt, wat de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid "Agentschap Infrastructuur" en "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust" betreft, in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2006.

Art. 7.De minister-president, de Vlaamse minister bevoegd voor de Openbare Werken en de Vlaamse minister bevoegd voor het Vervoer zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 maart 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, K. VAN BREMPT

^