Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 januari 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting aan het departement Financiën en Begroting

bron
vlaamse overheid
numac
2014035313
pub.
30/04/2014
prom.
24/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting aan het departement Financiën en Begroting


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 1° en tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2013;

Gelet op het protocol nr. 331.1063 van 13 december 2013 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na Beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De statutaire personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, worden overgedragen aan het departement Financiën en Begroting, met behoud van: 1° hun hoedanigheid, 2° hun graad.3° hun functionele loopbaan;4° hun administratieve en geldelijke anciënniteit;5° hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering;6° het salaris en het de salarisschaal waarop ze recht hebben volgens de bestaande regelgeving op 31 januari 2014;7° de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen waarop ze op 31 januari 2014 op reglementaire basis recht hebben, voor zover de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en voor zover aan deze voorwaarden blijft voldaan. De toewijzing op grond van dit besluit wordt niet beschouwd als een nieuwe benoeming en doet evenmin afbreuk aan de statutaire rechten.

Art. 2.Aan de contractuele personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting, opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit, biedt de indienstnemende overheid bij het departement Financiën en Begroting een arbeidsovereenkomst aan, op grond waarvan zij met ingang van 1 februari 2014 bij deze entiteit worden tewerkgesteld voor een duur die overeenstemt met het op 31 januari 2014 nog niet verstreken gedeelte van hun contract bij het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting, en waarin hen het behoud wordt gegarandeerd van de voor hen bij het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting op 31 januari 2014 bestaande contractuele rechten.

Wat de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen betreft, geldt dit behoud enkel voor zover de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en voor zover aan deze voorwaarden blijft voldaan.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2014.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage 1. De statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 1:

Naam

Statuut

Salarisschaal

Graad

Barbé, Nicole

Ambtenaar

B211

Hoofddeskundige

Boon, Kristof

Ambtenaar

A211

Adviseur

Borremans, Claudine

Ambtenaar

B311

Senior hoofddeskundige

Dalemans, Heidi

Ambtenaar

C111

Medewerker

De Beck, Erika

Ambtenaar

C111

Medewerker

De Camps, Farah

Ambtenaar

A285

Afdelingshoofd

Deckers, Dirk

Ambtenaar

B211

Hoofddeskundige

De Dobbeleer, Rudi

Ambtenaar

A211

Adviseur

Depraetere, Dominica

Ambtenaar

A113

Adjunct van de directeur

De Vogelaere, Katrien

Ambtenaar

B111

Deskundige

D'hoe, Jeaninne

Ambtenaar

B212

Hoofddeskundige

Dupontseel, Henk

Ambtenaar

B111

Deskundige

Engels, Kathleen

Ambtenaar

A112

Adjunct van de directeur

Franqui, Sara

Ambtenaar

A211

Adviseur

Gees, Kathleen

Ambtenaar

B311

Senior hoofddeskundige

Goossens, Henk

Ambtenaar

A211

Directeur

Jacquemijn, Kristel

Ambtenaar

C311

Senior hoofdmedewerker

Kosynsky, Marleen

Ambtenaar

B211

Hoofddeskundige

Lampens, Bert

Ambtenaar

A211

Adviseur

Meert, Christiaan

Ambtenaar

C311

Senior hoofdmedewerker

Pelgrims, Annie

Ambtenaar

D311

Senior hoofdassistent

Porrez, Gerda

Ambtenaar

D311

Senior hoofdassistent

Puype, Nele

Ambtenaar

B112

Deskundige

Slechten, Matheus

Ambtenaar

A211

Adviseur

Stevens, Nikki

Ambtenaar

A112

Adjunct van de directeur

Stroobants, Mattias

Ambtenaar

B111

Deskundige

Tsokos, Parascevi

Ambtenaar

B112

Deskundige

Ulens, Gustave

Ambtenaar

B311

Senior hoofddeskundige

Vaes, Jim

Ambtenaar

A111

Adjunct van de directeur

Van Acker, Frank

Ambtenaar

A121

Informaticus

Van Biesen, Walter

Ambtenaar

C311

Senior hoofdmedewerker

Van Calster, Christiane

Ambtenaar

D211

Hoofdassistent

Van Cappellen, Karen

Ambtenaar

A111

Adjunct van de directeur

Vande Gaer, Rafael

Ambtenaar

A113

Adjunct van de directeur

Van den Eeckhout, Mieke

Ambtenaar

A111

Adjunct van de directeur

Van de Vivere, Katty

Ambtenaar

C111

Medewerker

Van Gemert, Wim

Ambtenaar

A221

Adviseur

Van Steenberghe, Marie-Paule

Ambtenaar

C311

Senior hoofdmedewerker

Verstraelen, Inge

Ambtenaar

A111

Adjunct van de directeur

Vuylsteke, Stefan

Ambtenaar

B211

Hoofddeskundige


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting aan het departement Financiën en Begroting.

Bijlage 2. De contractuele personeelsleden, vermeld in artikel 2:

Naam

Statuut

Salarisschaal

Graad

Van de Gucht, Rita

Contractueel

D111

Assistent

Vandekerkhove, Nathalie

Contractueel

A211

Adviseur

Vermeire, Guy

Contractueel

B111

Deskundige

Voets, Stefan

Contractueel

A121

Informaticus

Zarkan, Majid

Contractueel

B111

Deskundige


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting aan het departement Financiën en Begroting.

^