Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2020
gepubliceerd op 11 mei 2020

Besluit van de **** **** tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de **** **** van 17 februari 2017 tot toekenning van **** voor langdurig werkzoekenden

bron
vlaamse overheid
numac
2020041049
pub.
11/05/2020
prom.
24/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/24/2020041049/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2020. - Besluit van de **** **** tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de **** **** van 17 februari 2017 tot toekenning van **** voor langdurig werkzoekenden


Rechtsgrond **** besluit is gebaseerd op: - het decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het **** **** en Sociale ****, artikel 14.

**** **** volgende **** zijn vervuld: - **** **** minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 6 maart 2020 - De Raad van **** heeft advies 67.097/1 gegeven op 8 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering **** besluit is gebaseerd op het volgende motief: - Na de aanpassing van de leeftijdsgrenzen bij de **** voor oudere werknemers moet de leeftijdsgrens voor de **** voor langdurig werkzoekenden worden aangepast. Op die manier wordt vermeden dat 55-jarige langdurig werkzoekenden uit de boot vallen.

Initiatiefnemer **** besluit wordt voorgesteld door de **** minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

**** beraadslaging, DE **** REGERING BESLUIT:

Artikel 1.**** artikel 2, § 1, van het besluit van de **** **** van 17 februari 2017 tot toekenning van **** voor langdurig werkzoekenden, gewijzigd bij het besluit van de **** **** van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, wordt tussen de datum "1 januari 2017" en het woord "een" de zinsnede "tot en met 31 december 2019" ingevoegd;2° in het eerste lid wordt een punt 1° bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° bis de onderneming werft vanaf 1 januari 2020 een niet-werkende werkzoekende aan die op het ogenblik van zijn indiensttreding aan al de volgende voorwaarden voldoet: ****) hij is gedurende minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de **** ingeschreven; ****) op het einde van het kwartaal van de indiensttreding is hij minstens 25 jaar en heeft hij de leeftijd van 56 jaar nog niet bereikt;"; 3° in het tweede lid wordt tussen de zinsnede "eerste lid, 1°, ****)," en het woord "kan" de zinsnede "en 1° bis, ****)," ingevoegd.

Art. 2.**** artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de **** **** van 22 december 2017, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "**** afwijking van het eerste en het tweede lid dienen ondernemingen voor de aanwervingen van 55-jarigen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020 uiterlijk op 1 september 2020 een aanvraag in voor de ****.".

Art. 3.**** besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 4.**** **** minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

****, 24 april 2020.

De minister-president van de **** ****, ****. **** **** **** minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en ****, ****. ****

^