Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020040971 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijzigingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de programmawet van 29 maart 2012, inzake de verwerking van persoongegevens via het e-notariaat

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020055594 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Demesmaeker, Guillaume Joseph Adrien De heer Demesmaeker, Guill Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 20 februari 2020, wordt de heer Willem GEERAERTS, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt De heer Willem GEERAERTS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, wordt de heer Bart CLAERBOUT, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt v De heer Bart CLAERBOUT mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van att(...) type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041142 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041141 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2997 van 16 maart 2020, wordt de sergeant van het reservekader S. De Ridder, op 1 november 2019, aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2020 wordt het mandaat van de heer Laurent BROUCKER als korpschef van de lokale politie van de politiezone ARDENNES BRABANCONNES voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 178 en 178/1 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van de aangifteplicht in de personenbelasting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 24 april 2020, wordt de heer Olivier SAINTGHISLAIN aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type ministerieel besluit prom. 29/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020030828 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de indeling van de vestigingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009, houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041049 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de **** **** van 17 februari 2017 tot toekenning van **** voor langdurig werkzoekenden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 houdende organisatie van de 'contact tracing' in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/016 betreffende steun tot vergoeding van de exploitanten van het bezoldigd personenvervoer die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020040975 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv KUWAIT PETROLEUM BELGIUM die woonplaats kiest bij Mr Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 230.929/X-17.688. Namens de Hoofdgriffier :

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020202149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0827.585.885 RAF AND CO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 14/(...) type lijst prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020202150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020202152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0424.264.340 LES FOYERS DE BASCOUP Ond. Nr. 0428.787.807 CALGON CARBON CORPORATI(...) type lijst prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020202151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen waarvan de schrapping uit een centraal, handels- of vennootschapsregister werd geannuleerd. Deze informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel Ond. Nr. 0539.793.617 SZA SCHILLING, ZUTT & ANSCHÜTZ RECHTSANWALTS AG (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041082 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Diverse betrekkingen van verschillende niveaus FR en/of NL (m/v/x) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref talent20-01 to(...) Deze aankondiging is een erratum van de bekendmaking 2020/30513 gepubliceerd op 3 april in het Belg(...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2019 1. Overzicht van de geregis(...) 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale voor kredieten aan particulieren, die werd opgericht in (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020202160 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Facility Managers (niveau A1) voor Defensie. - Selectienummer : ANG20064. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27/04/2020. - De uiterste inschrijvingsdatum (...) Solliciteren kan tot 27/05/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2020, wordt Mevr. Caroline PARTOENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041110 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wordt mevrouw Eline ROOFTHOOFT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 j Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041121 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 2995 van 10 maart 2020: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader in hun ****, op 28 **** **** de graad van kapitein, de **** ****. **** en ****. ****. **** de graad van luitenant, ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020041155 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2998 van 16 mars 2020, wordt de onderluitenant van het reservekader ****. ****, op 1 mei 2019 benoemd in de graad van onderluitenant in het reservekader, in ****

document

type document prom. 25/11/2018 pub. 11/05/2020 numac 2020010356 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020202133 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20027 Deze selectie werd afgesloten op 18/03/2020. Er zijn 69 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van laureaten met een hand(...) type document prom. -- pub. 11/05/2020 numac 2020202143 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Business Analisten (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19394 Deze selectie werd afgesloten op 19/03/2020. Er zijn geen geslaagden. (...)
^