Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 november 2001
gepubliceerd op 31 januari 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van de euro in de regelgeving betreffende de sociale integratie van personen met een handicap

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035028
pub.
31/01/2002
prom.
23/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/23/2002035028/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van de euro in de regelgeving betreffende de sociale integratie van personen met een handicap


De Vlaamse regering, Gelet op verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro;

Gelet op verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op verordening (EG) nr. 2866/98 van de Raad van 31 december 1998 over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen;

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 22 december 1993, 23 februari 1994, 4 mei 1994, 21 december 1994, 15 juli 1997, 7 juli 1998, 30 maart 1999 en 17 juli 2000;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 betreffende de euro;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel van de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 december 1987 houdende de wijze van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor het onderhoud en de behandeling van gehandicapten, geplaatst ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 juni 1988, 19 juli 1989 en 19 januari 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 juli 1994, 21 december 1994, 28 februari 1996, 17 juni 1997, 24 juni 1997, 10 maart 1998, 23 juli 1998, 18 december 1998, 8 juni 1999 en 12 mei 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2000 en 15 december 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 25 februari 1997, 24 juli 1997, 24 juli 1998, 23 maart 1999, 8 juni 1999, 30 maart 2001 en 13 juli 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap subsidies aan organisaties kan toekennen, met het oog op het ontwikkelen, begeleiden en bevorderen van een aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 1970, 28 maart 1972, 2 juli 1975 en 24 juli 1978, en bij de besluiten van de Vlaamse regering van 7 maart 1990, 24 juli 1991, 31 juli 1992, 20 juli 1994, en 22 april 1997;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 30 januari 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 april 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 20 april 2001 betreffende de aanvraag om advies door de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2001 met nummer 31.621/1/V, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen

Artikel 1.In artikel 114bis van het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder - validen, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 2 juli 1975 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 maart 1990, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 3, a) worden de bedragen « 400 F » en « 100 F » vervangen door de respectieve bedragen « 10 euro » en « 2,50 euro ».2° In § 3, b), 3° worden de bedragen « 400 F » en « 100 F » vervangen door de respectieve bedragen « 10 euro » en « 2,50 euro ».3° In § 4 worden de bedragen « 200 F » en « 50 F » vervangen door de respectieve bedragen « 5 euro » en « 1,25 euro ». HOOFDSTUK II. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel van de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

Art. 2.In artikel 9, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel van de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten worden de woorden « Belgische franken » vervangen door het woord « euro ». HOOFDSTUK III. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 december 1987 houdende de wijze van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor het onderhoud en de behandeling van gehandicapten, geplaatst ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

Art. 3.In artikel 3, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 december 1987 houdende de wijze van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor het onderhoud en de behandeling van gehandicapten, geplaatst ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, worden de woorden « afgerond naar het hogere duizendtal » vervangen door de woorden « afgerond naar de hogere eenheid ». HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een handicap

Art. 4.In artikel 4, tweede lid, 3° van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiële bijstand tot sociale integratie ten gunste van personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994, wordt het bedrag « 3.000 frank » vervangen door het bedrag « 75 euro ».

Art. 5.In artikel 9, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het bedrag « 50.000 frank » vervangen door het bedrag « 1.250 euro ».

Art. 6.In artikel 9bis, § 3, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1994, wordt de vermelding « 10 000 F » vervangen door « 250 euro ».

Art. 7.In artikel 11, § 1, vijfde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994,, worden de woorden het bedrag van « 3 000 F » vervangen door het bedrag van « 75 euro ». HOOFDSTUK V. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

Art. 8.In artikel 12, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap wordt het bedrag « 150 fr. » vervangen door het bedrag « 3,70 euro » en het bedrag « 5 fr. » vervangen door het bedrag « 10 cent ». HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Art. 9.In artikel 13, § 2, tweede lid van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap wordt het bedrag « 55.000 fr. » vervangen door het bedrag « 1.365 euro ». HOOFDSTUK VII. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap subsidies aan organisaties kan toekennen, met het oog op het ontwikkelen, begeleiden en bevorderen van een aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap

Art. 10.In artikel 5, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap subsidies aan organisaties kan toekennen, met het oog op het ontwikkelen, begeleiden en bevorderen van een aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap wordt het bedrag « 750.000 frank » vervangen door het bedrag « 18.600 euro ». HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap

Art. 11.In artikel 7, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2001, wordt het bedrag « 1,4 miljoen frank » vervangen door het bedrag « 34.710 euro ». HOOFDSTUK IX. - Bijzondere bepalingen

Art. 12.Bij de (interne) berekeningen in « euro » binnen het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, worden zoveel decimalen gebruikt als wenselijk om de nauwkeurigheidsgraad in « Belgische franken » te benaderen en de neutraliteit van de berekening te waarborgen. Het eindresultaat wordt op 2 cijfers na de komma afgerond.

Art. 13.Voor veranderlijke bedragen gekoppeld aan de index, wordt - behoudens elke andersluidende bepaling van onderhavig besluit - het geïndexeerd eindbedrag vigerend per 31 december 2001 in Belgische franken, gebruikt als aangepast basisbedrag voor de omzetting in euro.

Het bekomen bedrag in euro is het nieuwe basisbedrag, waarop de indexberekeningen vanaf 2002 worden toegepast.

Art. 14.Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap kan de nieuwe basisbedragen in euro kenbaar maken vóór het verstrijken van het eerste kwartaal van 2002. HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 15.Het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap bepaalt welke erkende voorzieningen tot uiterlijk op 31 december 2004 bij dit Fonds gegevensstaten in « Belgische franken » mogen overmaken, op voorwaarde dat deze staten slaan op prestaties die verstrekt zijn ten laatste op 31 december 2001.

Art. 16.Het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap bepaalt bij wijze van overgangsmaatregel voor welke erkende voorzieningen de interne voorschottenberekeningen - gebaseerd op de in artikel 15 bedoelde staten - nog tot uiterlijk 31 december 2004 mogen verlopen in « Belgische franken ».

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 november 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS

^