Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 02 juni 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas

bron
vlaamse overheid
numac
2021041612
pub.
02/06/2021
prom.
23/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/23/2021041612/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015281 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de gebouwenpas sluiten betreffende de gebouwenpas


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015281 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de gebouwenpas sluiten betreffende de gebouwenpas, artikel 4, vierde lid, 6, 7, derde lid en 8.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 2 juli 2020. - De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2020/30 gegeven op 8 september 2020. - De Raad van State heeft advies 68.442/1 gegeven op 21 januari 2021.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Elke houder van een zakelijk recht of de door hem gemachtigde derde kan, binnen de aangeboden mogelijkheden in de gebouwenpas, zijn gebouwenpas aanvullen met de volgende relevante documenten over het onroerend goed of de omgeving: 1° attesten, keuringen, vergunningen en verslagen;2° bewijsstukken over uitgevoerde renovatiewerken;3° plannen;4° foto's.

Art. 2.De diensten van de Vlaamse overheid kunnen de gegevens in de gebouwenpas geanonimiseerd ter beschikking stellen van derden voor de volgende niet-commerciële doeleinden: 1° het voeren van wetenschappelijk onderzoek;2° statistische verwerking.

Art. 3.De diensten van de Vlaamse overheid zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die ze aanleveren. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de gebouwenpas.

Art. 4.De bewaartermijn voor de gegevens in de gebouwenpas, is voor gebouwen de levensduur ervan, en voor gronden en de omgeving onbeperkt.

De houder van een zakelijk recht of de door hem gemachtigde derde kan de gegevens, vermeld in artikel 1, op elk moment uit zijn gebouwenpas verwijderen.

Art. 5.De gebouwenpas is toegankelijk voor de houder van een zakelijk recht, die zich identificeert via het digitaal systeem voor Toegangs- en Gebruikersbeheer (ACM-IDM) van de Vlaamse overheid.

De gebouwenpas kan voor een welbepaalde periode toegankelijk gemaakt worden voor derden die daarvoor gemachtigd zijn door de houder van een zakelijk recht. De gemachtigde derde identificeert zich op de wijze, vermeld in het eerste lid.

Met uitzondering van de gegevens, vermeld in artikel 1, kan een gebouwenpas voor een welbepaalde periode publiek toegankelijk gemaakt worden door de houder van het zakelijk recht, zonder identificatie van de gebruiker.

Art. 6.§ 1. In de gebouwenpas worden volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt en ontsloten: 1° woningkenmerken, 2° persoonlijke contactgegevens, 3° identificatiegegevens. § 2. De betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens in de gebouwenpas zijn: 1° de houder van het zakelijk recht op de woning;2° de bewoner;3° de architect, de aannemer, de installateur, betrokken bij het bouwproces;4° de deskundige, de adviseur, de expert.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving, de Vlaamse minister bevoegd voor de energie, de Vlaamse minister bevoegd voor het woonbeleid, de Vlaamse minister bevoegd voor het onroerend erfgoed zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^