Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021020990 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren. - Natura 2000 en Kaderrichtlijn Mariene Strategie art 13 Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 febru Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...) type wet prom. 19/12/2017 pub. 02/06/2021 numac 2021031482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht. - Duitse vertaling type wet prom. 12/05/2019 pub. 02/06/2021 numac 2021041451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 maart 2020 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, e) (Inwendige Geneeskun(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2020043663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 september 2020, wordt de heer Jeroen BELIS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021020971 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om haar naam in die van " Bij koninklijk besluit van 12 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw Van **** ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021020986 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2019 betreffende het gebruik van het logo "Nutri-Score" type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021020989 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 mei 2021, is machtiging verleend aan de **** **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, **** **** ****, **** **** koninklijk besluit van 12 mei 2021, is machtiging verleend aan de **** de heer **** (...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de elektrocardiografie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041630 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 3469 van 30 april 2021: Het Militair Kruis van 1**** klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 8 april 2021: **** kolonel van het reservekader **** ****. kapitein-commandant **** S. LUCHTMACHT ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt mevrouw Vinciane HOEFNAEGELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zak Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041647 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer ****-**** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van "**** **** **** koninklijk besluit van 11 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw **** **** **** **** (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041649 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden (...) Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer **** ****, Ad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041648 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde ****, ****, geboren te **** **** koninklijk besluit van 11 mei 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 29 april 2021 wordt de heer Alain BARBIER aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone VESDRE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041690 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Speciale functie Ontslag uit ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 3472 van 6 mei 2021 : Wordt adviseur-generaal Etienne Wampach, op 1 april 2021 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal juridische steun. Wo type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 2020 houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen type koninklijk besluit prom. 18/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041772 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041781 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041824 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, wordt aan de heer MATTHYSEN Ronny, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, wordt aan de heer VYVERMAN Filip, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Gent ar type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, wordt aan de heer COIGNAU Johan op het einde van de maand juli 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021031562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Addendum type ministerieel besluit prom. 26/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041829 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verbod tot het op de markt aanbieden van niet-hervulbare metalen gasflessen met referentie EN191-40.5 die helium bevatten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 20 april 2021 werd de heer VANASSCHE Pierre, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze r

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021021023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel voor de toekenning van kredieten aan Brusselse ondernemingen en de leveranciers van de horecasector vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021031584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen alsook de stageovereenkomsten van het IFAPME-net in het kader van het beheer van de crisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen, wat betreft een bijkomende opdracht voor de huisartsenkringen, de wijziging van de voorschotregeling en de uitbetaling en een subsidie voor de erkende huisartsenkring die actief is in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, met betrekking tot de financiering van de revalidatieziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041612 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041795 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de eindcompetenties en de kennis vereist in informatica op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling en op het einde van de doorstromingsafdeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041816 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041971 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het getuigschrift management overheidsbesturen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041970 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041796 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse bepalingen in verband met getuigschrift management overheidsbesturen in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren en in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International"

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202694 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten ondersteuning overheidsopdrachten A3 (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19416 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2021. De lijst van gesla(...) type lijst prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202699 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Services Consultants (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG21158 Solliciteren kan tot 16/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202697 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de RJV: Experten-Dossierbeheerders Vakantierekeningen (m/v/x). - Selectienummer: BFG21039 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 20/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041972 bron waalse overheidsdienst regering van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord van 20 mei 2021 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 6 februari 2014 tot vervanging van het samenwerkingsakkoord van 20 september 2012 betreffende het getuigschrift management overheidsbesturen voor de toegang tot de betrekkingen vallend onder de mandatenregeling in de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041677 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt mevrouw Evy DE WEGHE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorzit Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041676 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt de heer Pieterjan T.G.A. ASPESLAGH, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing v Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041680 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Pascal A.J. TYTGAT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041678 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt de heer Michael T.L. CEUPPENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021041779 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt mevrouw Kelly M. FUGARINO, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, is mevrouw SMOUT Saskia benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer CONINGX Guido wiens mandaat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, is mevrouw IGNOUL Kristel benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevrouw type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, is de heer LINSEN Stef benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van me type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, is de heer LENAERS Wim benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevrouw PAP type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, is de heer VERNIERS Peter benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, is de heer DECOO Erik benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter ve

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Ronny M De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Filip VYVERMAN De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer Johan COIGNAU De betrokken org De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Erik DECOO De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 11/05/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041819 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen type document prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202650 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders wegvervoer (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21055 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. Er is 1 laureaat. De lij(...) type document prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202656 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Deskundigen in ruimtelijke ordening, stedenbouw en architecturale kwaliteit (niveau A) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW21001 Solliciteren ka(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202664 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten collectiebeheer textiel en accessoires (niveau B) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG21070 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2021. Er zijn (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202670 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Opsporingsagenten (niveau B1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG21011 Deze selectie werd afgesloten op 21/05/2021. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202672 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Generieke Bachelos (niveau B1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG21008 Deze selectie werd afgesloten op 25/05/2021. Er zijn 3 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 02/06/2021 numac 2021202671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Attachés belasting (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG21007 Deze selectie werd afgesloten op 19/05/2021. Er zijn 2 laureaten. (...)
^