Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 mei 2015
gepubliceerd op 30 september 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkvoorbereider hout

bron
vlaamse overheid
numac
2015035924
pub.
30/09/2015
prom.
22/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werkvoorbereider hout


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 april 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De beroepskwalificatie van werkvoorbereider hout, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage.

Beschrijving van de beroepskwalificatie van werkvoorbereider hout (m/v) (BK0187) als vermeld in artikel 1. 1. GLOBAAL a.Titel `Werkvoorbereider `hout' (m/v)' b. Definitie `Het plannen en voorbereiden van de werkzaamheden;analyseren van de werkopdracht; opmeten, tekeningen maken en productiegegevens samenstellen; calculeren en inkopen; het voorbereiden van de productie en aansturen van de CNC machines teneinde een werkopdracht/project hoofdzakelijk uit hout optimaal voor te bereiden voor de productie'. c. Niveau 5 d.Jaartal 2015 2. COMPETENTIES 2.1 Opsomming competenties BASISACTIVITEITEN *Werkt in teamverband (co 01402) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...) - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega's - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen * Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01404) - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures - Doet voorstellen om het `welzijn op het werk' te verbeteren - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Werkt ergonomisch - Stelt preventieve maartregelen voor om problemen te voorkomen - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd - Meldt problemen aan de verantwoordelijke * Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor (co 01405) - Neemt kennis van de eigen werkopdracht - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze - Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken - Controleert de aangeleverde gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, ...) - Neemt de planning door en bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden - Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen - Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen * Analyseert de werkopdracht (co 01407) - Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken - Controleert de haalbaarheid - Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden - Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren - Gaat na of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE, brandveiligheid, ...) - Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op * Meet op (co 01408) - Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken - Bereidt het opmeten voor - Bepaalt de benodigde meetgegevens - Controleert de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, nutsvoorzieningen, ...) - Voert de opmeetwerkzaamheden uit - Maakt, indien nodig, mallen - Noteert de gegevens - Controleert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en lost eventuele problemen op - Gebruikt meet- en controlemiddelen * Maakt technische plannen/tekeningen (CAD) (co 01409) - Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze - Werkt plannen/tekeningen uit volgens lastenboek - Bepaalt de constructiemethode - Vertaalt (project)gegevens naar (productie)tekeningen - Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan - Gebruikt CAD software - Controleert (tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering en lost eventuele problemen op - Archiveert plannen en tekeningen - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen * Stelt (productie)gegevens samen (co 01410) - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze - Maakt (productie)gegevens (houtstaat, materiaalstaat, ...) - Bepaalt de productiemethode - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen - Bepaalt de productiemiddelen - Bepaalt een optimale werkvolgorde - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen - Archiveert en beheert de informatie - Gebruikt relevante software * Calculeert voor en na (co 01411) - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze - Maakt een voorcalculatie (looptijden, materiaalkost, arbeidsuren, ...) - Maakt een nacalculatie (daadwerkelijke materiaalkost, machine- en arbeidsuren,...) - Vergelijkt de voor- en nacalculatie en analyseert de verschillen - Rapporteert de resultaten - Archiveert en beheert de informatie - Gebruikt relevante software * Koopt materiaal in (co 01412) - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze - Bepaalt de aan te kopen hoeveelheden - Controleert en houdt de voorraad op peil - Bereidt administratief bestellingen voor - Bepaalt de mogelijke leveranciers - Vraagt offertes op - Vergelijkt offertes van leveranciers - Maakt prijs en leveringsafspraken - Plaatst bestellingen - Bewaakt de inkoop- en leveringsprocessen en lost eventuele problemen op - Archiveert en beheert de informatie - Gebruikt relevante software * Bereidt de productie voor (co 01413) - Raadpleegt relevante informatie en (productie)gegevens en interpreteert ze - Plant de doorloop van het product (bewerkingen en bewerkingsvolgorde) - Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten - Stelt werkinstructies op - Optimaliseert zaagschema's - Laat, indien nodig, externe keuringen uitvoeren en volgt deze op - Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers - Draagt de (productie)gegevens over aan de productie - Ondersteunt, indien nodig, de projectleider/productieverantwoordelijke - Analyseert problemen en zoekt mee naar oplossingen - Zorgt voor afstemming tussen werkzaamheden - Maakt (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing - Stuurt bij onvoorziene omstandigheden bij indien nodig (te late levering, defect aan de machine, ...) - Ondersteunt en informeert, indien nodig, productiemedewerkers - Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op - Archiveert en beheert de informatie - Gebruikt relevante software * Stuurt CNC gestuurde machines aan (co 01414) - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen - Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen,... af - Past bestaande CNC programma's aan - Genereert CNC programma's - Zet CAD tekeningen om in CNC programma's - Simuleert CNC programma's - Stuurt CNC programma's door naar de machine - Gebruikt Computer-aided Design (CAD) - Gebruikt Computer-Aided Manufacturing (CAM) 2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen 2.2.1 Kennis - Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften - Basiskennis van bouwfysica en mechanica - Basiskennis van sterkteleer voor hout en plaatmateriaal (spanning, druk- en streksterkte, afschuiving, belasting van hout, ... ) - Basiskennis van CNC-programmeertaal (ISO) - Kennis voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest,...) - Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften - Kennis van normalisatie en certificatie (CE, duurzaam bosbeheer, ...) - Kennis van traceerbaarheid van nutsvoorzieningen - Kennis van algemene principes EPB - Kennis van procedures en voorschriften - Kennis van vakterminologie - Kennis van het gebruik van relevante informatiebronnen - Kennis van het analyseren van gegevens - Kennis van werkdocumenten - Kennis van materiaalstaten - Kennis van tekening- en planlezen - Kennis van tekennormen - Kennis van het gebruiken van tekengereedschap - Kennis van het gebruiken van relevante tekenprogramma's - Kennis van vakterminologie in functie van de werkzaamheden in gangbare vreemde talen (Frans, Engels en Duits) (het raadplegen van handleidingen en begrijpen van instructies) - Kennis van hout- en plaatmaterialen - Kennis van opmeettechnieken - Kennis van het gebruiken en maken van mallen - Kennis van het productieproces - Kennis van het geautomatiseerde productieproces - Kennis van (CNC) (houtbewerkings-)machines - Kennis van het genereren van CNC-programma's - Kennis van het gebruik van relevante machinespecifieke software - Kennis van materialen en gereedschappen - Kennis van randapparatuur - Kennis van snijgereedschappen - Kennis van verspaningstechnologie en -technieken - Kennis van archiveren i.f.v. zijn eigen werkzaamheden - Kennis van het gebruik van planningsprogramma's - Kennis van het gebruik van werkvoorbereidingsprogramma's - Kennis van het gebruik van kantoorsoftware - Kennis van productietechnieken - Kennis van bewerkingsmethodes - Kennis van producten en componenten voor constructies in hout en plaatmateriaal - Kennis van hang- en sluitwerk - Kennis van beschermings- en afwerkingsproducten - Kennis van bevestigingsmiddelen - Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes - Kennis van montagetechnieken - Kennis van constructie- en verbindingstechnieken - Kennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen - Kennis van (productie)planningstechnieken - Kennis van voorraadbeheer - Kennis van aankooptechnieken - Kennis van kostenbepaling - Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen - Kennis van wiskunde en driehoeksmeetkunde - Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties - Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - Kennis van (veiligheids)pictogrammen - Kennis van etikettering en productidentificatie - Kennis van mechanische eigenschappen van hout en plaatmateriaal 2.2.2 Vaardigheden Cognitieve vaardigheden - Het effectief en efficiënt mondeling en/of schriftelijk kunnen communiceren/rapporteren aan de leidinggevende, collega's en derden - Het kunnen zorgen voor een duidelijke werkoverdracht naar collega's - Het kunnen overleggen met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden - Het kunnen afstemmen van de eigen werkzaamheden met leidinggevende of andere betrokkenen - Het kunnen ondersteunen van de projectleider/productieverantwoordelijke - Het kunnen ondersteunen en informeren van productiemedewerkers - Het kunnen lezen, begrijpen, interpreteren en analyseren van de werkopdracht, werkdocumenten, tekeningen en plannen en lastenboeken en deze gegevens vertalen naar de eigen werkzaamheden - Het kunnen raadplegen van de relevante informatie en die interpreteren - Het kunnen controleren van de aangeleverde gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, ...) - Het kunnen afleiden van de noodzakelijke parameters en afmetingen uit een aangereikte (werk)tekening, plan of lastenboek - Het kunnen uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen, de voorschriften en productfiches - Het kunnen bepalen wat zelf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden - Het kunnen bepalen van te gebruiken materialen en toebehoren - Het kunnen voorbereiden van het opmeten - Het kunnen controleren van de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, ...) met de geschikte meet- en controlemiddelen - Het kunnen opmeten van de werkopdracht met de geschikte instrumenten - Het kunnen vertalen van (project)gegevens naar (productie)tekeningen - Het kunnen bepalen van de constructiemethode - Het kunnen uitwerken van plannen/tekeningen - Het kunnen archiveren en beheren van informatie, meetgegevens, plannen en tekeningen - Het kunnen maken van (productie)gegevens (houtstaat, materiaalstaat, ...) - Het kunnen bepalen van de productiemethode - Het kunnen bepalen van de productiemiddelen - Het kunnen bepalen van een optimale werkvolgorde - Het kunnen maken van een voorcalculatie - Het kunnen maken van een nacalculatie - Het kunnen analyseren van de voor- en nacalculatie en problemen signaleren - Het kunnen controleren en op peil houden van de voorraad - Het kunnen bepalen van de aan te kopen hoeveelheden - Het kunnen administratief voorbereiden van bestellingen - Het kunnen bepalen van de mogelijke leveranciers - Het kunnen vergelijken van offertes van leveranciers - Het kunnen maken van prijs- en leveringsafspraken - Het kunnen plaatsen van bestellingen - Het kunnen plannen van de doorloop van het product (bewerkingen en bewerkingsvolgorde) - Het kunnen opstellen van werkinstructies - Het kunnen optimaliseren van zaagschema's - Het kunnen afstemmen van de werkzaamheden ook met eventuele onderaannemers - Het kunnen overdragen van de (productie)gegevens aan de productie - Het kunnen maken van (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing - Het kunnen maken van CNC programma's (programmeren, genereren, omzetten CAD/CAM, simuleren, ...) - Het kunnen aansturen van CNC machines - Het zich kunnen houden aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Het kunnen gebruiken van relevante software - Het kunnen gebruiken van Computer-aided Design (CAD) - Het kunnen gebruiken van Computer-aided Manufacturing (CAM) - Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Probleemoplossende vaardigheden - Het kunnen aftoetsen van de haalbaarheid, indien nodig bijsturen of voorstellen van aanpassingen - Het kunnen aanpassen van bestaande tekeningen - Het kunnen aanpassen van bestaande CNC programma's - Het kunnen bepalen van de meest efficiënte werkvolgorde - Het kunnen analyseren van problemen - Het kunnen (mee)zoeken naar een oplossing bij technische of organisatorische problemen - Het kunnen afstemmen van de aanpak op de voorrang van de problemen - Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures - Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden - Het kunnen aanpassen van de planning aan wijzigende omstandigheden - Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures - Het kunnen controleren van de kwaliteit van de werkzaamheden en oplossen van eventuele problemen - Het kunnen uitwerken van voorstellen van preventieve maatregelen om problemen te voorkomen Motorische vaardigheden - Het kunnen uitvoeren van opmeetwerkzaamheden - Het kunnen bedienen van elektrisch handgereedschap - Het kunnen hanteren van handgereedschap - Het kunnen maken van mallen 2.2.3 Context Omgevingscontext - Een werkvoorbereider werkt meestal op het bureau of in de tekenkamer van de onderneming. Heel af en toe, bij zeer grote projecten, werkt een werkvoorbereider vanuit een werfkeet op de uitvoeringslocatie. - Dit beroep vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid voor de opmeetwerkzaamheden en overleg met o.a. de klant. - Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines. - De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt. - De hout- en bouwsector kennen veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen.

Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen. - Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext - Oog hebben voor nauwkeurigheid, kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken. - Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden. - Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM's en CBM's met zorg gebruiken en onderhouden. - Procesmatig inzicht tonen om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. - Methodisch kunnen werken. - Kostenbewust werken met oog voor de beschikbare budgetten. - Onder tijdsdruk kunnen werken en kalm reageren op onverwachte ontwikkelingen en problemen. - Er zich van bewust zijn dat elke handeling van belang is voor de energieprestatie van de ontwikkelde werkopdracht. 2.2.4 Autonomie Is zelfstandig in : - opmeten - maken van technische plannen/tekeningen - samenstellen van productiegegevens - voor- en nacalculeren - inkopen van materiaal - voorbereiden van de productie - aansturen van CNC-gestuurde machines Is gebonden aan : - bedrijfsspecifieke voorschriften - methodes en materialen - een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning - technische voorschriften en productfiches - afspraken met derden Doet beroep op : - de directe leidinggevende voor het ontvangen van leiding of het afleggen van verantwoording - eventueel op de projectleider en/of productieverantwoordelijke - externe expertise wanneer er onduidelijkheden zijn over technische specificaties 2.2.5 Verantwoordelijkheid - Het efficiënt functioneren in een onderneming - Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken - Het voorbereiden en plannen van de eigen werkzaamheden - Het analyseren van de werkopdracht - Het opmeten van de werkzaamheden - Het maken van technische plannen/tekeningen - Het samenstellen van productiegegevens - Het voor- en nacalculeren - Het inkopen van materiaal - Het voorbereiden van de productie - Het aansturen van CNC gestuurde machines 2.3 Vereiste attesten Er zijn geen vereiste attesten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie werkvoorbereider hout.

Brussel, 22 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^