Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 januari 2021
gepubliceerd op 01 februari 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, wat betreft het Vriendenaandeel

bron
vlaamse overheid
numac
2021040255
pub.
01/02/2021
prom.
22/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/22/2021040255/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, wat betreft het Vriendenaandeel


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20; - het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening, artikel 4/1, § 3, artikel 7/1, tweede lid, en artikel 8/1, § 5, ingevoegd bij het decreet van 27 november 2020.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, is gegeven op 7 december 2020. - De Raad van State heeft advies 68.515/1 gegeven op 14 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Omdat de Vlaamse economie hard wordt getroffen door de coronacrisis, wil de Vlaamse Regering een regeling invoeren waarbij een fiscaal voordeel wordt verleend voor wie nieuw uitgegeven aandelen verwerft van een KMO-vennootschap door middel van een inbreng in geld. Omdat die regeling nauw aansluit bij de regeling van de Winwinlening, wordt ze geïntegreerd in de bestaande regelgeving over de Winwinlening in het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening en het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Aan artikel 1 van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020031659 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006 sluiten, wordt een punt 3°, een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die luiden als volgt: "3° uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel: de schriftelijke verklaring waarin de Vriendenaandeelhouder en de emittent bevestigen dat de Vriendenaandeelhouder door middel van een kapitaalinbreng heeft ingetekend op nieuw uitgegeven aandelen van de emittent, in overeenstemming met de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan; 4° controleorgaan: het Agentschap Innoveren & Ondernemen, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005036383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Agentschap Economie sluiten aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen; 5° Vriendenaandelenregister: het register, vermeld in artikel 14/5, § 1.".

Art. 2.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011, 6 maart 2015 en 13 november 2020 wordt een hoofdstuk VII, dat bestaat uit artikel 14/1 tot en met 14/10, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VII. Het Vriendenaandeel Afdeling 1. Voorwaarden en procedure voor de registratie van de

uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel

Art. 14/1.§ 1. De emittent en de Vriendenaandeelhouder komen in aanmerking voor het belastingkrediet, vermeld in artikel 8/1 van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten, als al de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° de emittent en de Vriendenaandeelhouder bewijzen dat ze voldoen aan alle voorwaarden en voorschriften van het voormelde decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;2° de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel is vastgesteld in een onderhandse akte conform paragraaf 2 tot en met 4 en is door beide partijen ondertekend binnen een periode van drie maanden na de kapitaalinbreng. § 2. De akte, vermeld in paragraaf 1, is opgesteld aan de hand van het modelformulier dat de waarborgvennootschap ter beschikking stelt. In het modelformulier worden de volgende gegevens opgenomen: 1° de identificatiegegevens van de Vriendenaandeelhouder;2° de identificatiegegevens van de emittent;3° het aantal Vriendenaandelen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst;4° de uitgifteprijs van het Vriendenaandeel;5° de totale prijs van de uitgegeven Vriendenaandelen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst;6° de stemrechten die verbonden zijn aan elk Vriendenaandeel;7° het totale aantal uitgegeven aandelen van de emittent;8° het totale aantal stemrechten die verbonden zijn aan alle aandelen van de emittent;9° de verklaring van de Vriendenaandeelhouder dat het bedrag waarmee wordt ingeschreven op de Vriendenaandelen, niet afkomstig is van een criminele activiteit als vermeld in artikel 4, 23°, van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;10° de verklaring van zowel de emittent als de Vriendenaandeelhouder dat voldaan wordt en voldaan zal worden aan alle voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan;11° een uitdrukkelijke verwijzing naar de voorwaarden, vermeld in artikel 3/1 van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten;12° een verslag over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen, dat positief beoordeeld is door een bedrijfsrevisor of een externe accountant;13° het akkoord van de Vriendenaandeelhouder en de emittent met het controlerecht, vermeld in artikel 14/5, § 4, van dit besluit. De Vriendenaandeelhouder en de emittent kunnen in de akte aanvullende voorwaarden of bepalingen toevoegen, op voorwaarde dat die niet strijdig of onverenigbaar zijn met de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan. § 3. De akte wordt samen met het verslag, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 12°, in drie originele exemplaren opgesteld, waarvan één bestemd is voor elke partij en één wordt bezorgd aan de waarborgvennootschap. § 4. De akte wordt alleen als geldig beschouwd als ze voldoet aan al de volgende voorwaarden: 1° ze voldoet aan alle voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan;2° ze is opgesteld aan de hand van het modelformulier, vermeld in paragraaf 2;3° de originele exemplaren van de akte zijn volledig en correct ingevuld;4° de Vriendenaandeelhouder verstuurt binnen drie maanden na de dag van de ondertekening van de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel een origineel exemplaar van de akte en het verslag, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 12°, aangetekend naar de waarborgvennootschap of via elektronische briefwisseling of een ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat gericht is aan de waarborgvennootschap en waarop een digitale handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten, vermeld in het Burgerlijk Wetboek.De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs van de verzending.

Art. 14/2.De waarborgvennootschap controleert op basis van de akte binnen dertig dagen na de dag waarop ze een origineel exemplaar van de akte heeft ontvangen of voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan. Alleen als aan al de voormelde voorwaarden voldaan is, gaat de waarborgvennootschap over tot de registratie van de akte.

De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel en het opnemen ervan in het Vriendenaandelenregister, vermeld in afdeling 2 van dit hoofdstuk.

Binnen een week na de registratie van de akte brengt de waarborgvennootschap de Vriendenaandeelhouder met een brief of via elektronische briefwisseling op de hoogte van de registratie. In die brief of elektronische briefwisseling wordt minstens het nummer vermeld dat bij de registratie aan de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel is toegekend. Die kennisgeving wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de Vriendenaandeelhouder dat vermeld wordt in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de Vriendenaandeelhouder heeft meegedeeld aan de waarborgvennootschap.

Art. 14/3.§ 1. In de volgende gevallen kan de waarborgvennootschap de akte niet registreren: 1° de akte voldoet niet aan alle voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan;2° ondanks het feit dat de akte volledig is opgesteld, heeft de waarborgvennootschap of het controleorgaan een gegronde reden om te twijfelen aan de waarachtigheid of de accuraatheid van de verklaringen van de Vriendenaandeelhouder of de emittent. Als de waarborgvennootschap de akte niet registreert, brengt ze de Vriendenaandeelhouder daarvan met een brief of via elektronische briefwisseling op de hoogte. De kennisgeving vermeldt de redenen waarom er geen registratie kon plaatsvinden en wordt verstuurd binnen een week nadat is besloten om niet tot registratie over te gaan. De kennisgeving wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de Vriendenaandeelhouder dat vermeld wordt in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de Vriendenaandeelhouder heeft meegedeeld aan de waarborgvennootschap. § 2. Als een materiële vergissing of louter formele fout die kan worden rechtgezet, de enige reden is waarom de akte niet wordt geregistreerd, kan de Vriendenaandeelhouder die vergissing of fout rechtzetten. In dat geval verstuurt de Vriendenaandeelhouder binnen twee weken na de dag waarop hij de kennisgeving, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, heeft ontvangen, het bewijs dat de materiële vergissing of louter formele fout is rechtgezet. Dat bewijs wordt aangetekend verstuurd aan de waarborgvennootschap of via elektronische briefwisseling of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk dat gericht is aan de waarborgvennootschap, waarop een digitale handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten, vermeld in het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs van de verzending. § 3. Alleen de Vriendenaandeelhouder wordt op de hoogte gebracht van de niet-registratie of registratie van de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel als vermeld in dit hoofdstuk. Als de emittent op de hoogte gebracht wil worden, maken de Vriendenaandeelhouder en de emittent daarover onderling afspraken.

Art. 14/4.De Vriendenaandeelhouder brengt de waarborgvennootschap binnen negentig dagen op de hoogte van iedere wijziging aan de geregistreerde akte die geen afbreuk doet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan. Die kennisgeving gebeurt aangetekend, of via elektronische briefwisseling of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat gericht is aan de waarborgvennootschap, waarop een digitale handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten, vermeld in het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs van de kennisgeving. Afdeling 2. Inrichting van het Vriendenaandelenregister

Art. 14/5.§ 1. Er wordt een register aangelegd van alle geregistreerde uitgifteovereenkomsten Vriendenaandeel, hierna het Vriendenaandelenregister te noemen. De waarborgvennootschap beheert het register. § 2. Bij de registratie van uitgifteovereenkomsten Vriendenaandeel in het Vriendenaandelenregister wordt een nummer toegekend aan elke uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel en worden al de volgende gegevens ervan bijgehouden: 1° de identificatiegegevens over de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel, de Vriendenaandeelhouders en de emittenten;2° de informatie zoals opgenomen in de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel. § 3. Om de praktische voorwaarden van het beheer van het Vriendenaandelenregister te bepalen, wordt tussen het Vlaamse Gewest en de waarborgvennootschap een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die onder meer de beheervergoeding vaststelt. De waarborgvennootschap rapporteert jaarlijks aan het Vlaamse Gewest over dat beheer. § 4. De personeelsleden van de waarborgvennootschap en van het controleorgaan en ook de personen die de waarborgvennootschap en het controleorgaan daarvoor aanwijst, zijn gemachtigd om de gegevens van het Vriendenaandelenregister in te kijken en op basis daarvan verificaties en controles te verrichten bij de Vriendenaandeelhouder en de emittent met het oog op het toezicht op de naleving van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan.

De belastingadministratie heeft een inzagerecht in het Vriendenaandelenregister. Afdeling 3. Schrapping van de registratie

Art. 14/6.§ 1. In de volgende gevallen schrapt de waarborgvennootschap de registratie: 1° de Vriendenaandeelhouder draagt de Vriendenaandelen over;2° de emittent wordt ontbonden;3° de emittent is failliet verklaard;4° de Vriendenaandeelhouder is gestorven. § 2. De Vriendenaandeelhouder of zijn erfgenamen brengen de waarborgvennootschap binnen negentig dagen na de gevallen, vermeld in paragraaf 1, op de hoogte met een aangetekende brief of via elektronische briefwisseling of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk dat gericht aan de waarborgvennootschap en waarop een digitale handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten, vermeld in het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs van de kennisgeving.

Binnen dertig dagen na de dag waarop de waarborgvennootschap de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen of na de dag waarop de waarborgvennootschap heeft kennisgenomen van een van de gevallen, vermeld in paragraaf 1, gaat de waarborgvennootschap over tot schrapping van de registratie.

Binnen een week na de schrapping van de registratie brengt de waarborgvennootschap de Vriendenaandeelhouder of zijn erfgenamen met een brief of via elektronische briefwisseling op de hoogte van de schrapping. Die kennisgeving wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de Vriendenaandeelhouder dat vermeld staat in de akte of naar het nieuwe adres dat de Vriendenaandeelhouder of zijn erfgenamen hebben meegedeeld aan de waarborgvennootschap. § 3. De schrapping heeft uitwerking vanaf: 1° de dag van de overdracht van de Vriendenaandelen;2° de dag van de beslissing tot ontbinding van de emittent;3° de dag van het faillissementsvonnis;4° de dag van het overlijden van de Vriendenaandeelhouder.

Art. 14/7.§ 1. In de volgende gevallen schrapt de waarborgvennootschap de registratie ambtshalve uit het Vriendenaandelenregister: 1° als de periode, vermeld in artikel 8/1, § 5, eerste lid, van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten, is verstreken;2° als de waarborgvennootschap kennis heeft genomen van de niet-naleving van de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan. § 2. In het geval, vermeld in paragraaf 1, 2°, brengt de waarborgvennootschap de Vriendenaandeelhouder op de hoogte van het voornemen om de registratie van het Vriendenaandeel te schrappen. Die kennisgeving vermeldt de redenen waarom de waarborgvennootschap meent tot schrapping te moeten overgaan. De kennisgeving wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de Vriendenaandeelhouder dat vermeld staat in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de Vriendenaandeelhouder heeft meegedeeld aan de waarborgvennootschap.

De Vriendenaandeelhouder kan binnen veertien dagen na de dag waarop hij de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, eventuele bezwaren tegen de schrapping aangetekend versturen aan de waarborgvennootschap of via elektronische briefwisseling of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat gericht is aan de waarborgvennootschap, waarop een digitale handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten, vermeld in het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs van de verzending.

Na het verstrijken van de termijn, vermeld in het tweede lid, beslist de waarborgvennootschap tot ambtshalve schrapping van de registratie, als ze oordeelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten en de uitvoeringsbesluiten ervan. De waarborgvennootschap brengt de Vriendenaandeelhouder op de hoogte met een brief of via elektronische briefwisseling. Die kennisgeving vermeldt de redenen van de ambtshalve schrapping. De kennisgeving wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de Vriendenaandeelhouder dat vermeld staat in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de Vriendenaandeelhouder heeft meegedeeld aan de waarborgvennootschap. § 3. De ambtshalve schrapping van de registratie heeft uitwerking vanaf de dag van de schrapping, vermeld in paragraaf 2, derde lid.

Art. 14/8.De waarborgvennootschap brengt de belastingadministratie op de hoogte van de schrappingen, vermeld in artikel 14/6 en 14/7. Afdeling 4. Bepalingen over het bewijs, vermeld in artikel 7/1 van het

decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten

Art. 14/9.De Vriendenaandeelhouder die aanspraak wil maken op het belastingkrediet, vermeld in artikel 8/1 van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten, levert op een van de volgende wijzen het bewijs, vermeld in artikel 7/1 van het voormelde decreet: 1° door voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel is gesloten, de geregistreerde uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel en de briefwisseling, vermeld in artikel 14/2, tweede lid, van dit besluit, ter beschikking van de belastingadministratie te houden;2° door in de aangifte in de personenbelasting voor ieder belastbaar tijdperk waarvoor om het belastingkrediet verzocht wordt, het rekenkundig gemiddelde van de volgestorte bedragen van de Vriendenaandelen die zijn aangehouden in het belastbare tijdperk, te vermelden in de vakken van het aangifteformulier die daarvoor zijn bestemd. De belastingadministratie kan de Vriendenaandeelhouder vragen om het bewijs te leveren dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3/1, § 1, 4°, van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten. Afdeling 5. Controleorgaan

Art. 14/10.Het controleorgaan kan op elk moment de naleving van de voorwaarden door de emittent en de Vriendenaandeelhouder controleren.

Het controleorgaan kan daarvoor bij de emittent en de Vriendenaandeelhouder alle nodige en nuttige bewijsdocumenten opvragen.

Het controleorgaan heeft voor de uitvoering van zijn taken het recht om kennis te nemen van de gegevens van de emittent en van de Vriendenaandeelhouder die opgenomen zijn in het Vriendenaandelenregister en het Winwinleningregister. Het kan bij de waarborgvennootschap een kopie opvragen van de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel en van de Winwinlening en ook een kopie van de relevante briefwisseling over de registratie en de schrapping van de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel en van de Winwinlening.".

Art. 3.Het opschrift van hoofdstuk IX van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 januari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^