Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 december 2018
gepubliceerd op 04 maart 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 2 en de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

bron
vlaamse overheid
numac
2019040384
pub.
04/03/2019
prom.
21/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/21/2019040384/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 2 en de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen sluiten houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, artikel 6bis, § 6, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004, vervangen bij het decreet van 23 december 2005 en gewijzigd bij het decreet 7 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen sluiten houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 oktober 2018;

Gelet op advies 64.707/1 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen sluiten houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen wordt punt 14° vervangen door wat volgt: "14° omslagwaarde: de waarde bepaald ter uitvoering van artikel 2, § 2.".

Art. 2.Aan artikel 2 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 2. De omslagwaarde is de waarde die per gemeente is bepaald en die de minimaal ingezamelde of in te zamelen vuilvracht aangeeft voor er sprake kan zijn van een gewestelijke opdracht. De tabel met de omslagwaarde per gemeente is opgenomen in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Voor de landelijke deelgemeenten van de gemeenten met een omslagwaarde die groter is dan of gelijk is aan 500 IE wordt de omslagwaarde bepaald op 100 IE. De lijst van landelijke deelgemeenten is opgenomen in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd. IE staat voor "Inwonerequivalent" en is gedefinieerd als de biologisch afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen bij 20° C (BZV520) van 60 g zuurstof.

Bij een fusie van gemeenten vanaf 2019 wordt de hoogste omslagwaarde behouden. Voor de fusionerende gemeente waarvoor voor de datum van de fusie een lagere omslagwaarde is vastgesteld, wordt de lagere omslagwaarde voor het grondgebied van die fusionerende gemeente na de fusie behouden. De lijst van fusiegemeenten met de omslagwaarde voor het grondgebied van de fusionerende gemeente is opgenomen in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, kan bijlage I, II en III aanpassen naar aanleiding van de fusie van gemeenten.".

Art. 3.Bijlage I bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.In het opschrift van bijlage II van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 1, 14° " vervangen door de zinsnede "artikel 2, § 2".

Art. 5.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage III toegevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^