Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 mei 2016
gepubliceerd op 27 juni 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria van bijlage 2.4.1

bron
vlaamse overheid
numac
2016035906
pub.
27/06/2016
prom.
20/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/20/2016035906/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MEI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria van bijlage 2.4.1


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, artikel 51, § 1, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 februari 2016;

Gelet op het advies 2016/007 van de Minaraad, gegeven op 1 april 2016;

Gelet op het overleg met de andere gewesten op de Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 28 april 2016, met toepassing van artikel 6, § 2, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op advies 59.249/1 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand.

Art. 2.In het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2015, wordt het opschrift van bijlage 2.4.1 vervangen door wat volgt : "Bijlage 2.4.1. Milieukwaliteitsnormen en milieukwantiteitscriteria voor grondwater"

Art. 3.Artikel 2 en 3 van bijlage 2.4.1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010035462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater sluiten, worden vervangen door wat volgt : "

Art. 2.§ 1. Als achtergrondniveaus voor grondwater gelden de richtwaarden, vermeld in de volgende tabel :

parameter

pH min

pH max

Al3+

As3-/ 3+/5+

B3+

Ca2+

Cl-

Cr2+/ 3+/6+

Cu+/2+

Ec

F-

Fe2+/3+

K+

Mg2+

Mn2+/ 3+/4+/7+

Na+

NH4+

Ni2+/3+

NO2-

Pb2+/4+

PO4-/ 2-/3-

SO42-

Zn2+

GWL/eenheid

(-) Sörensen

mg/l

µg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

mg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

BLKS_0160_GWL_1M

6,4

7,4

*

18

210

180

79

*

*

970

0,3

17

15

29

1,6

50

2,5

9

*

*

1.0

130

94

BLKS_0160_GWL_1S

6,4

7,4

*

18

210

180

79

*

*

970

0,3

17

15

29

1,6

50

2,5

9

*

*

1.0

130

94

BLKS_0400_GWL_1M

6,3

7,4

*

6

43

190

89

*

*

1000

0,3

5,1

6,6

25

1,1

32

*

10

*

*

0.50

190

120

BLKS_0400_GWL_1S

6,3

7,4

*

6

43

190

89

*

*

1000

0,3

5,1

6,6

25

1,1

32

*

10

*

*

0.50

190

120

BLKS_0400_GWL_2M

6,2

8,4

0,08

10

3500

99

220

*

*

1500

2,0

2,1

27

25

0,26

390

1,2

6

*

*

1,8

120

40

BLKS_0400_GWL_2S

6,2

8,4

0,08

10

3500

99

220

*

*

1500

2,0

2,1

27

25

0,26

390

1,2

6

*

*

1,8

120

40

BLKS_0600_GWL_1

6,9

7,5

0,12

*

39

160

55

*

*

840

0,2

4,4

4,1

18

0,52

18

0,66

6

*

*

0,39

150

30

BLKS_0600_GWL_2

7,1

8,4

*

16

4100

93

2200

*

*

6100

1,4

3,1

32

22

0,12

1300

1,7

*

*

*

1,7

51

18

BLKS_0600_GWL_3


BLKS_1000_GWL_1S

6,8

7,4

*

*

79

190

83

*

*

1000

0,3

4,0

8,8

28

0,52

25

0,47

7

*

*

0,46

170

32

BLKS_1000_GWL_2S

7.0

8,3

*

*

450

130

35

*

*

800

0,8

1,7

18

23

0,11

150

0,69

*

*

*

0,83

84

28

BLKS_1100_GWL_1M

7.0

7,4

0,06

*

*

160

41

*

*

780

*

1,4

4,1

18

0,58

18

*

9

0,07

*

0,32

81

18

BLKS_1100_GWL_1S

7.0

7,4

0,06

*

*

160

41

*

*

780

*

1,4

4,1

18

0,58

18

*

9

0,07

*

0,32

81

18

BLKS_1100_GWL_2M

7.0

8,8

*

6

710

120

170

*

*

1100

1,0

1,4

19

27

0,08

180

0,81

*

*

*

0,33

70

26

BLKS_1100_GWL_2S

7.0

8,8

*

6

710

120

170

*

*

1100

1,0

1,4

19

27

0,08

180

0,81

*

*

*

0,33

70

26

CKS_0200_GWL_1

4,9

7,4

0,20

17

110

140

88

*

*

940

0,6

50

15

17

0,95

47

1,2

23

*

*

2,1

210

210

CKS_0200_GWL_2

5,6

7,7

*

9

170

86

37

*

*

600

0,3

21

18

12

0,51

25

1,2

9

*

*

1,1

99

46

CKS_0220_GWL_1

4,3

6,6

0,88

29

71

73

110

*

*

680

0,5

49

21

20

1,2

47

1,3

97

*

*

0,47

260

310

CKS_0250_GWL_1

5,9

7,2

0,07

8

43

70

68

*

*

490

0,6

20

5.0

8,3

0,83

31

*

13

*

*

0,78

92

150

CVS_0100_GWL_1

6,2

7,7

*

7

170

220

140

*

*

1400

0,4

7,3

15

35

1,4

110

0,95

19

*

*

0,75

280

120

CVS_0160_GWL_1

6,6

7,7

*

13

76

250

110

*

*

1300

0,4

12

11

23

1,6

65

4,6

10

*

*

1,2

250

60

CVS_0400_GWL_1

7,1

8,4

*

11

6600

75

380

*

5

2300

1,3

2,9

35

35

0,43

530

1,4

*

*

*

2,3

210

21

CVS_0600_GWL_1

5.0

7,6

0.10

7

94

190

130

*

*

1100

0,5

19

11

22

0,83

77

1,5

22

*

*

0,64

290

77

CVS_0600_GWL_2

7.0

8,6

0,07

11

4600

130

1400

*

6

5400

1,4

3,0

38

34

0,35

1200

1,8

*

*

*

1,4

160

28

CVS_0800_GWL_1

5,4

7,5

*

*

130

160

100

*

*

1000

0,4

16

14

23

0,89

97

1,0

30

*

*

0,95

280

140

CVS_0800_GWL_2

5,5

8,5

*

9

2900

180

490

*

*

3800

0,9

16

22

18

0,55

850

1,1

15

*

*

1,9

340

26

CVS_0800_GWL_3

5,9

7,6

0,12

6

67

200

87

*

5

1100

0,3

5,5

10

27

1,0

54

0,58

15

0,07

*

0,52

190

110

KPS_0120_GWL_1

6,9

7,9

*

15

860

240

190

*

*

1500

0,8

4,3

44

61

0,61

190

3,9

8

*

*

2,8

210

22

KPS_0120_GWL_2

6,9

7,9

*

15

860

240

190

*

*

1500

0,8

4,3

44

61

0,61

190

3,9

8

*

*

2,8

210

22

KPS_0160_GWL_1

6,7

7,8

*

46

3000

440

8500

12

8

24000

0,8

13

170

600

1,6

4800

35

20

*

*

16

400

50

KPS_0160_GWL_2

6,7

7,8

*

46

3000

440

8500

12

8

24000

0,8

13

170

600

1,6

4800

35

20

*

*

16

400

50

KPS_0160_GWL_3

6,7

7,8

*

46

3000

440

8500

12

8

24000

0,8

13

170

600

1,6

4800

35

20

*

*

16

400

50

MS_0100_GWL_1

4,9

7,1

0,13

13

43

83

70

*

*

610

0,4

30

7,7

14

0,82

37

0,81

27

0,09

*

0,63

160

110

MS_0200_GWL_1

4,9

6,9

0,13

12

41

51

64

*

*

480

0,5

20

8,4

10

0,63

29

*

49

0,09

*

0,54

140

200

MS_0200_GWL_2

5,3

7,1

*

14

61

69

68

*

*

550

0,3

20

6,3

15

0,93

33

0,61

19

0,10

*

0,61

97

170

SS_1000_GWL_1

7,2

8,8

*

18

3800

69

480

*

7

3500

6,4

1,6

24

17

0,4

860

0,82

8

*

*

2,2

370

32

SS_1000_GWL_2

7,2

8,8

*

18

3800

69

480

*

7

3500

6,4

1,6

24

17

0,4

860

0,82

8

*

*

2,2

370

32

SS_1300_GWL_1

7,3

9,3

*

8

1400

78

84

17

*

1100

4,7

1,5

19

33

0,07

240

0,86

*

*

*

0,41

120

23

SS_1300_GWL_2

7,1

8,3

*

6

660

110

57

*

*

750

1,7

1,1

22

27

0,09

88

0,52

*

*

*

0,31

71

17

SS_1300_GWL_3

7,7

9,8

0,10

20

3600

62

650

*

6

3800

6,9

1,1

24

11

0,11

920

1,3

8

*

*

1,1

420

27

SS_1300_GWL_4

7,7

9,8

0,10

20

3600

62

650

*

6

3800

6,9

1,1

24

11

0,11

920

1,3

8

*

*

1,1

420

27

SS_1300_GWL_5

7,7

9,8

0,10

20

3600

62

650

*

6

3800

6,9

1,1

24

11

0,11

920

1,3

8

*

*

1,1

420

27


Opmerkingen: Een asterisk geeft aan dat de richtwaarde niet bepaalbaar is omdat het achtergrondniveau onder de rapporteringsgrens ligt. Bij de berekening van de drempelwaarden wordt in dit geval met een waarde van 0 gerekend.

Voor BLKS_0600_GWL_3 is de berekening van een richtwaarde voor de achtergrondniveaus niet mogelijk omdat de VMM-meetnetten maar één filter met kwaliteitsmetingen binnen dat grondwaterlichaam bevatten. § 2. De achtergrondniveaus worden vastgesteld door de afdeling, bevoegd voor grondwater, per grondwaterlichaam op basis van de metingen van het primair en freatisch grondwatermeetnet van de afdeling. De temperatuur wordt geothermisch bepaald.

Art. 3.Als drempelwaarden voor grondwater gelden de richtwaarden, vermeld in de volgende tabel :

parameter

As3- /3+/5+

Cd2+

Cl-

Ec

F-

K+

NH4+

Ni2+/3+

NO2-

Pb2+/4+

PO4- /2-/3-

SO42-

Zn2+

GWL/eenheid

µg/l

µg/l

mg/l

µS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

mg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

BLKS_0160_GWL_1M

19

2,5

160

1300

0,9

15

2,5

25

0,07

10

1,17

190

300

BLKS_0160_GWL_1S

19

2,5

160

1300

0,9

15

2,5

25

0,07

10

1,17

190

300

BLKS_0400_GWL_1M

13

2,5

170

1300

0,9

9

0,35

25

0,07

10

0,92

220

310

BLKS_0400_GWL_1S

13

2,5

170

1300

0,9

9

0,35

25

0,07

10

0,92

220

310

BLKS_0400_GWL_2M

15

2,5

240

1600

2,0

27

1,2

23

0,07

10

1,80

190

270

BLKS_0400_GWL_2S

15

2,5

240

1600

2,0

27

1,2

23

0,07

10

1,80

190

270

BLKS_0600_GWL_1

10

2,5

150

1200

0,9

8

0,66

23

0,07

10

0,87

200

270

BLKS_0600_GWL_2

18

2,5

2200

6100

1,5

32

1,7

20

0,07

10

1,70

150

260

BLKS_0600_GWL_3

10

2,5

150

1200

0,9

8

0,66

23

0,07

10

0,87

200

270

BLKS_1000_GWL_1S

10

2,5

170

1300

0,9

10

0,49

24

0,07

10

0,90

210

270

BLKS_1000_GWL_2S

10

2,5

140

1200

1,2

18

0,69

20

0,07

10

1,09

170

260

BLKS_1100_GWL_1M

10

2,5

150

1200

0,8

8

0,35

25

0,09

10

0,83

170

260

BLKS_1100_GWL_1S

10

2,5

150

1200

0,8

8

0,35

25

0,09

10

0,83

170

260

BLKS_1100_GWL_2M

13

2,5

210

1400

1,3

19

0,81

20

0,07

10

0,84

160

260

BLKS_1100_GWL_2S

13

2,5

210

1400

1,3

19

0,81

20

0,07

10

0,84

160

260

CKS_0200_GWL_1

19

2,5

170

1300

1,1

15

1,2

32

0,07

10

2,10

230

360

CKS_0200_GWL_2

15

2,5

140

1100

0,9

18

1,2

25

0,07

10

1,22

180

270

CKS_0220_GWL_1

29

2,5

180

1100

1,0

21

1,3

97

0,07

10

0,91

260

410

CKS_0250_GWL_1

14

2,5

160

1000

1,1

9

0,35

27

0,07

10

1,06

170

330

CVS_0100_GWL_1

14

2,5

200

1500

1,0

15

0,95

30

0,07

10

1,05

280

310

CVS_0160_GWL_1

17

2,5

180

1500

1,0

12

4,6

25

0,07

10

1,27

250

280

CVS_0400_GWL_1

16

2,5

380

2300

1,4

35

1,4

20

0,07

10

2,30

230

260

CVS_0600_GWL_1

14

2,5

190

1400

1,0

12

1,5

31

0,07

10

0,99

290

290

CVS_0600_GWL_2

16

2,5

1400

5400

1,5

38

1,8

20

0,07

10

1,40

210

260

CVS_0800_GWL_1

10

2,5

180

1300

1,0

14

1,0

35

0,07

10

1,15

280

320

CVS_0800_GWL_2

15

2,5

490

3800

1,2

22

1,1

28

0,07

10

1,90

340

260

CVS_0800_GWL_3

13

2,5

170

1400

0,9

11

0,58

28

0,09

10

0,93

220

310

KPS_0120_GWL_1

18

2,5

220

1600

1,2

44

3,9

24

0,07

10

2,80

230

260

KPS_0120_GWL_2

18

2,5

220

1600

1,2

44

3,9

24

0,07

10

2,80

230

260

KPS_0160_GWL_1

46

2,5

8500

24000

1,2

170

35

30

0,07

10

16,0

400

280

KPS_0160_GWL_2

46

2,5

8500

24000

1,2

170

35

30

0,07

10

16,0

400

280

KPS_0160_GWL_3

46

2,5

8500

24000

1,2

170

35

30

0,07

10

16,0

400

280

MS_0100_GWL_1

17

2,5

160

1100

1,0

10

0,81

34

0,95

10

0,99

210

310

MS_0200_GWL_1

16

2,5

160

1000

1,0

10

0,35

49

0,95

10

0,94

200

350

MS_0200_GWL_2

17

2,5

160

1100

0,9

9

0,61

30

0,10

10

0,98

170

340

SS_1000_GWL_1

19

2,5

480

3500

6,4

24

0,82

24

0,07

10

2,20

370

270

SS_1000_GWL_2

19

2,5

480

3500

6,4

24

0,82

24

0,07

10

2,20

370

270

SS_1300_GWL_1

14

2,5

170

1400

4,7

19

0,86

20

0,07

10

0,88

190

260

SS_1300_GWL_2

13

2,5

150

1200

1,7

22

0,52

20

0,07

10

0,83

160

260

SS_1300_GWL_3

20

2,5

650

3800

6,9

24

1,3

24

0,07

10

1,22

420

260

SS_1300_GWL_4

20

2,5

650

3800

6,9

24

1,3

24

0,07

10

1,22

420

260

SS_1300_GWL_5

20

2,5

650

3800

6,9

24

1,3

24

0,07

10

1,22

420

260


".

Art. 4.In artikel 4 van bijlage 2.4.1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010035462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt tussen het woord "effecten" en het woord "op" het woord "hebben" opgeheven;2° in punt 1° wordt het punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;3° in punt 2° wordt het punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;4° in punt 3° wordt het punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;5° in punt 4° wordt het punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;6° in punt 5° wordt het punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;7° in punt 6° wordt het punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma;8° in punt 7° wordt het punt op het einde van de zin vervangen door een puntkomma; 9° er wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° Een verandering van de stroming vanuit of naar aangrenzende grondwaterlichamen leidt niet tot het niet-behalen van de goede kwantitatieve toestand en de milieukwaliteitsnormen voor een of meer grondwaterlichamen.".

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 mei 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^