Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in dienst houden van de heer Eric Stroobants boven de leeftijd van 65 jaar

bron
vlaamse overheid
numac
2008036186
pub.
03/10/2008
prom.
19/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in dienst houden van de heer Eric Stroobants boven de leeftijd van 65 jaar


De Vlaamse Regering, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzonderheid op artikel XI 1, § 3;

Overwegende dat de heer Eric Stroobants, secretaris-generaal bij het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, op 29 september 2008 de leeftijd van 65 jaar bereikt, en dus ambtshalve op 29 september 2008 op rust wordt gesteld;

Gelet op de volgende uitzonderlijke redenen : dat de heer Eric Stroobants : - tijdens deze periode als secretaris van de Vlaamse Regering moet instaan voor de continuïteit van de werking van het secretariaat van de Vlaamse Regering tijdens de resterende tijd van deze regeerperiode; - als voorzitter van het College van Ambtenaren-Generaal, moet instaan voor de verdere opvolging en uitwerking van de opgestartte acties in het kader van « een efficiënte en effectieve Vlaamse overheid » met het oog op de rapportering hierover op het volgende VIA-forum; - als secretaris-generaal de continuïteit van de werking van het departement moet verzekeren, inzonderheid gedurende de periode van de selectieprocedure voor een nieuwe houder van de managementfunctie van secretaris-generaal binnen het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 4 september 2008 en het begrotingsakkoord van 17 september 2008;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Eric Stroobants, secretaris-generaal bij het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, wordt nadat hij de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, in dienst gehouden voor een periode van zes maanden met ingang van 29 september 2008.

Art. 2.Dit besluit zal aan de belanghebbende worden meegedeeld.

Art. 3.De minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS

^