Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 1999
gepubliceerd op 15 december 1999

Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren en tot aanpassing van sommige subsidiestelsels

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036410
pub.
15/12/1999
prom.
19/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/19/1999036410/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren en tot aanpassing van sommige subsidiestelsels


De Vlaamse regering, Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd door de wet van 2 juli 1971, inzonderheid op artikel 49, op artikel 84, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1978, en op artikel 96, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1978 en gewijzigd bij het decreet van 23 oktober 1991;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 3 februari 1993, 7 september 1994, 29 september 1994, 12 juni 1995 en 10 december 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 7 april 1998 en 11 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van de renovatie van de woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 november 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de opheffing van het hogervernoemd besluit van de Vlaamse regering van 3 februari op korte termijn moet worden gerealiseerd om het budgettair evenwicht te verzekeren;

Overwegende dat de verwarring over de huidige draagwijdte en het toekomstperspectief van het vernoemd stelsel het noodzakelijk maakt dat er voor de particulieren op korte termijn, een duidelijke regeling uitgewerkt wordt;

Overwegende dat ter uitvoering van het Vlaams regeerakkoord de subsidiestelsels voor particulieren prioritair moeten worden bijgestuurd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd de bepalingen van het tweede lid, wordt het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 juni 1994, 16 mei 1995, 12 mei 1998 en 11 mei 1999, opgeheven.

De bepalingen van het in eerste lid vermeld besluit blijven gelden voor wat betreft : 1° de tegemoetkomingen toegekend vóór de inwerkingtreding van dit besluit;2° de aanvragen voor de tegemoetkoming ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 2.Aan artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999, wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor de toepassing van artikel 52 van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt de particulier die voldoet aan de voorwaarden van het eerste lid beschouwd als de persoon die recht heeft op de aankooppremie. »

Art. 3.In artikel 12 van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « De in artikel 9, derde lid, vermelde woning moet voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, vaststelt. »

Art. 4.In artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van de renovatie van de woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen wordt het derde lid opgeheven.

Art. 5.In artikel 24bis, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995, wordt 1° vervangen door wat volgt : « 1° op het tijdstip van de referentiedatum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben; ».

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 1999 De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, B. ANCIAUX

^