Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 februari 2016
gepubliceerd op 22 maart 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap en van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2016035309
pub.
22/03/2016
prom.
19/02/2016
ELI
eli/besluit/2016/02/19/2016035309/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap en van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap sluiten betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014 en artikel 8, 11°, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap sluiten betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 december 2015;

Gelet op advies 58.696/1 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 en 22 februari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° voor punt 1° dat punt 1° /1 wordt, wordt een nieuw punt 1° ingevoegd dat luidt als volgt : "1° ambulante begeleiding : algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur waarbij de persoon met een handicap of zijn netwerk zich naar de hulpverlener verplaatst;"; 2° er wordt een punt 6° toegevoegd dat luidt als volgt : "6° mobiele begeleiding : algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur waarbij de hulpverlener zich naar de persoon met een handicap of zijn netwerk verplaatst.".

Art. 2.In artikel 15, § 3, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap sluiten vervangen door wat volgt : "In het eerste lid wordt verstaan onder : 1° ambulante outreach : kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die nood hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de ondersteuners zich naar de hulpverlener verplaatsen;2° mobiele outreach : kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die nood hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de hulpverlener zich naar de ondersteuners verplaatst; 3° groepsbegeleiding : algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur van twee of meer personen met een handicap of hun netwerk."

Art. 3.In artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "Personen met een handicap of vermoeden van handicap die niet ingeschreven moeten zijn bij het agentschap, kunnen ambulante begeleidingen en mobiele begeleidingen ontvangen met toepassing van dit besluit."; 2° tussen het eerste lid en het tweede lid worden twee nieuwe leden ingevoegd die luiden als volgt : "De personen met een handicap of een vermoeden van handicap die niet ingeschreven moeten zijn bij het agentschap kunnen ambulante begeleidingen en mobiele begeleidingen als vermeld in het eerste lid combineren met ambulante begeleiding, mobiele begeleiding, dagopvang en verblijf die verleend worden met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap sluiten betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap, tot maximaal acht personeelspunten per persoon per kalenderjaar. Voor de berekening van het maximum aantal personeelspunten per persoon per jaar, als vermeld in het tweede lid, wordt voor ambulante begeleidingen, rekening gehouden met 0,155 personeelspunten per ambulante begeleiding en voor mobiele begeleidingen, met 0,22 personeelspunten per mobiele begeleiding.".

Art. 4.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap sluiten betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, worden een punt 12° en een punt 13° toegevoegd die luiden als volgt : "12° flexibele aanbodcentra voor meerderjarige personen met een handicap; 13° multifunctionele centra.".

Art. 5.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden "aantal personeelspunten" en de woorden "die moeten" de zinsnede ", met een minimum van vijfendertig personeelspunten," ingevoegd.

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen door wat volgt : "Als de som van de personeelspunten die op basis van de geleverde prestaties worden toegekend, meer dan 90% bedraagt van het aantal personeelspunten waarvoor de voorziening is erkend en er maximaal 75 personeelspunten minder worden gepresteerd dan het aantal personeelspunten waarvoor de voorziening is erkend, ontvangt de voorziening, in afwijking van het eerste lid, het aantal personeelspunten waarvoor de voorziening is erkend.".

Art. 7.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 13.De persoon met een handicap kan ambulante begeleiding, mobiele begeleiding, dagopvang en verblijf die worden verleend met toepassing van dit besluit en ambulante begeleiding en mobiele begeleiding die worden verleend met toepassing van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap, combineren tot maximaal acht personeelspunten per persoon per kalenderjaar.

Voor de berekening van het maximum aantal personeelspunten per persoon per kalenderjaar, als vermeld in het eerste lid, wordt rekening gehouden met het aantal personeelspunten, vermeld in artikel 6, per mobiele begeleiding of per ambulante begeleiding of per dag dagopvang of per nacht verblijf.".

Art. 8.Artikel 14 van hetzelfde wordt opgeheven.

Art. 9.De voorzieningen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit door het agentschap erkend zijn voor de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke hulp voor minder dan 35 personeelspunten blijven, in afwijking van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap sluiten betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap, zoals gewijzigd bij dit besluit, tot en met 31 december 2016 erkend voor de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke hulp.

De erkenning voor de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke hulp van de voorzieningen, vermeld in het eerste lid, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2017 als ze op die datum niet voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 3 van het het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap sluiten betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap, zoals gewijzigd bij dit besluit.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 februari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^