Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 december 2001
gepubliceerd op 26 november 2004

Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036711
pub.
26/11/2004
prom.
19/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/19/2004036711/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 169bis, § 2, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000 betreffende de erkenning van een universitair steunpunt werkgelegenheid, arbeid en vorming, inzonderheid artikel 1, § 2;

Gelet op het feit dat het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiering van universitaire steunpunten vooral betrekking heeft op steunpunten rond maatschappelijk relevante thema's;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juli 2001;

Gelet op het advies dat de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid op 13 september 2001 heeft verstrekt krachtens artikel 3, § 4, van het decreet van 15 december 1993 tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door dezelfde omstandigheden als deze vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 en meer in het bijzonder door de omstandigheid dat de erkennings- en subsidiëringsprocedures aan gang zijn en zo snel mogelijk moeten uitmonden op het afsluiten van overeenkomsten waarvoor deze. aanpassingen noodzakelijk zijn, en door de omstandigheid dat een beslissing voor het begin van het academiejaar (in casu 2001-2002) ook toelaat dat een steunpunt onderzoekers aanwerft uit de groep pas afgestudeerden, wat zeker van belang is voor een aantal domeinen die worden bestreken door de steunpunten er waar er een schaarste op de arbeidsmarkt is;

Gelet op het feit dat de hierna opgenomen aanpassingen niets wijzigen aan de gunningsvoorwaarden voor erkenning en subsidiëring noch de uitvoeringsmodaliteiten voor de gegadigden na gunning verzwaren en voor het overige loutere materiële correcties inhouden;

Gelet op het advies 31.17411 van de Raad van State, gegeven op 5 oktober 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 8, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek wordt vervangen door wat volgt : « De toegekende subsidies worden jaarlijks uitgekeerd in drie schijven : - een eerste schijf van 40 % vóór 1 februari; - een tweede schijf van 30 % vóór 30 juni; - een derde schijf van maximaal 30 % vóór 1 oktober voorzover het jaarverslag van het vorig werkingsjaar werd goedgekeurd; indien van toepassing, wordt deze schijf wordt verminderd met het positief saldo van de vorig werkingsjaar.

De derde schijf van de subsidie van het laatste jaar waarin het steunpunt wordt erkend en betoelaagd, wordt uitgekeerd vóór 30 juni van het volgend jaar, voorzover het jaarverslag van het vorig werkingsjaar werd goedgekeurd; deze schijf wordt verminderd met het positief saldo van de vorig werkingsjaar. »

Art. 2.Artikel 8, vijfde lid van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Het steunpunt kan een reserve opbouwen. Het totaal bedrag aan opgebouwde reserve mag gecumuleerd volgende maxima niet overschrijden : - in het eerste werkingsjaar : maximaal 40 % van de in het betrokken jaar toegekende betoelaging, - in het tweede werkingsjaar : maximaal 25 % van de in het betrokken jaar toegekende betoelaging, - in het derde en vierde werkingsjaar : maximaal 10 % van de in het betrokken jaar toegekende betoelaging - vanaf het vijfde werkingsjaar : maximaal 5 % van de in het betrokken jaar toegekende betoelaging.

Een werkingsjaar valt samen met een kalenderjaar, voor het eerste werkingsjaar kan dit een deel van een kalenderjaar zijn.

In de beheersovereenkomsten met de vier steunpunten van de 2e oproep wordt de vorige alinea vervangen door : "Een werkingsjaar valt samen met een kalenderjaar, het eerste werkingsjaar loopt over de periode van 1 december 2001 tot 28 februari 2002 en overlapt met het tweede werkingsjaar".

De reserve moet worden aangewend voor personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten, onderaannemingskosten, centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van het steunpunt ».

Art. 3.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « van artikel 3 » vervangen door de worden « van artikel 2 ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. De werkingssubsidies, bepaald in dit besluit, kunnen toegekend worden met ingang van 1 januari 2001.

Art. 5.De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse Regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

^