Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 november 2022
gepubliceerd op 25 januari 2023

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2023 tot en met 2027 van Vlabotex vzw

bron
vlaamse overheid
numac
2022042982
pub.
25/01/2023
prom.
18/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2023 tot en met 2027 van Vlabotex vzw


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006037062 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming sluiten betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikel 98, laatst gewijzigd bij decreet van 8 december 2017; - het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012533 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën sluiten houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën; - het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 27/09/2007 numac 2007036639 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van Vlabotex VZW als bodemsaneringsorganisatie sluiten houdende de erkenning van Vlabotex vzw als bodemsaneringsorganisatie; - het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikelen 134 tot en met 139, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2018; - het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 2 oktober 2019; - het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 sluiten ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; - het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019014947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Vormvereiste(n) De volgende vormvereisten zijn vervuld: - de brief van 23 februari 2021 van het Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging vzw, afgekort Vlabotex vzw, met zetel President Kennedypark 31A te 8500 Kortrijk, ontvangen op 25 februari 2021 op het kabinet van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, met als bijlage het voorstel van subsidiëringsprogramma voor 2023 tot en met 2027 vanwege Vlabotex vzw; - het ontvangstbewijs van 12 maart 2021 van mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, waarbij Vlabotex vzw in kennis werd gesteld van de ontvankelijkheid en volledigheid van het voorstel van subsidiëringsprogramma voor 2023 tot en met 2027; - het advies van de OVAM, gegeven op 26 april 2021; - het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 oktober 2022.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2027 alle elementen bevat, vermeld in artikel 136 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; - in het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW kunnen worden gesloten sluiten houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten bepaalde de Vlaamse Regering dat een overeenkomst voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering ten laatste op 30 juni 2015 met Vlabotex vzw gesloten diende te zijn; - na het verstrijken van de datum van 30 juni 2015 bleek dat 201 overeenkomsten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex vzw gesloten werden; - in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering sluiten houdende vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering bepaalde Vlaamse Regering een tweede termijn, met name tot en met 30 april 2024, binnen dewelke met Vlabotex vzw overeenkomsten kunnen gesloten worden tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering; - bij de opmaak van het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2027 Vlabotex vzw dan ook is uitgegaan van de oorspronkelijke 201 gesloten overeenkomsten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering en rekening heeft gehouden met het sluiten van 10 bijkomende overeenkomsten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering; - in het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2027 Vlabotex vzw voorziet om in het kader van de gesloten overeenkomsten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering bijdragen te ontvangen van de contractanten; dat de totale bijdrage die Vlabotex vzw jaarlijks voorziet te ontvangen van de contractanten de volgende zijn:

Jaar

2023

2024

2025

2026

2027

totale bijdrage contractanten (EUR)

1.304.261

1.315.856

1.334.307

1.204.326

1.223.283


- na inhoudelijke beoordeling van het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2027 Vlabotex vzw een jaarlijkse subsidie vanwege de Vlaamse overheid vraagt die overeenstemt met de som van de bijdragen die Vlabotex vzw jaarlijks voorziet te ontvangen in het kader van de gesloten overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering:

Jaar

2023

2024

2025

2026

2027

totale bijdrage contractanten (EUR)

1.304.261

1.315.856

1.334.307

1.204.326

1.223.283


- het aangewezen is dat de Vlaamse Regering de Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu, machtigt om zich uit te spreken over de jaarlijkse aanvragen tot subsidiëring vanwege Vlabotex vzw die betrekking hebben op het goedgekeurde voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode van 2023 tot en met 2027; - Omwille van de zogenaamd `eenmalige betalingen' waarbij de contractant er voor opteert om de in het kader van de gesloten overeenkomst tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering de toekomstige jaarlijkse betalingen eenmalig af te betalen kan in afwijking van de bepalingen van artikel 72 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 sluiten ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 Vlabotex vzw totale gecumuleerde reserves opbouwen die hoger zijn dan 50 % van de in artikel 2 voorziene bedragen voor de jaarlijkse subsidie voor de periode 2023 tot en met 2027.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW kunnen worden gesloten sluiten houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten; - het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering sluiten houdende vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2027 wordt goedgekeurd.

Art. 2.De voorziene bedragen voor de jaarlijkse subsidie voor de periode 2023 tot en met 2027 zijn de volgende:

Jaar

2023

2024

2025

2026

2027

voorziene subsidie (EUR)

1.304.261

1.315.856

1.334.307

1.204.326

1.223.283


Art. 3.De goedkeuring van het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2027 houdt geen enkele verbintenis in vanwege de Vlaamse overheid omtrent de uitbetaling aan Vlabotex vzw van de in artikel 2 aangegeven bedragen voor de jaarlijkse subsidie.

Art. 4.De Vlaamse Regering machtigt de Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu, om zich overeenkomstig artikel 139 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming uit te spreken over de aanvragen tot subsidiëring vanwege Vlabotex vzw die betrekking hebben op het goedgekeurde voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode van 2023 tot en met 2027 van Vlabotex vzw.

Art. 5.in afwijking van de bepalingen van artikel 72 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 sluiten ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kan Vlabotex vzw totale gecumuleerde reserves opbouwen die hoger zijn dan 50 % van de in artikel 2 voorziene bedragen voor de jaarlijkse subsidie voor de periode 2023 tot en met 2027.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking op datum van ondertekening.

Art. 7.De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 november 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^