Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022042863 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type wet prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022043475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omvorming van een maatschappij van onderlinge bijstand naar een regionale maatschappij van onderlinge bijstand In toepassing van artikelen 43bis, § 1, tweede lid, en 70, § 10, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen Deze omvorming werd beslist door de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstan(...) type wet prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023030335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Publieksraadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor de Vlakte van de Raan Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de ge Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023055812 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimonium- documentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Licata, Calogero De Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034418 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 22 november 2022 wordt mevrouw STOFFELS Axelle, geboren op 24 april 1997(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034419 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 22 november 2022 wordt mevrouw VAN DE VOORDE Ann-Sofie, geboren op 04 au(...) type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022034435 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanweijzing van de enige verlener van gemeenschappelijke informatiediensten tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2021/664 van de commissie van 22 april 2021 inzake een regelgevingskader voor U-space type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034644 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer Koen OSTYN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034605 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 december 2022 is aan de heer Roger WILLEMS, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn functies Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034555 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere hoofdbestuur Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 en met ingang van 07 oktober 2022 wordt mevrouw Cecilia DE DECKER aangewezen tot Bijzonder Evaluator bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2023 pub. 25/01/2023 numac 2022034708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het zorgouderschap en het ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt aan mevrouw DE CONINCK Monica op het einde van de maand maart 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022205293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen : Koninklijk besluit van 31 augustus 2022. De heer Altruy Stephaan, Oostkamp De heer Ancion Joseph, Luik De heer Antheunis Rudy, Evergem De heer Appeltans Roland, Alken De heer Arlequee De heer Audenaert Dominique, Zelzate De heer Bastin Roger, Florennes Mevr. Bauwens Rita, L(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt aan de heer WAUTERS Marc op het einde van de maand maart 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, wordt aan mevrouw MAES Susanne op het einde van de maand maart 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 8 januari 2023, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2022, wordt de heer Stephan NEETENS benoemd in hoedanigheid van lid van type koninklijk besluit prom. 22/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2023030080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoemingen van leden van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023030104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen worden Article/Artikel Montants jusqu'au/Bedragen t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023030362 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022, dat uitwerking heeft op 31 december 2022, is aan mevr. Hendrickx D., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brus Het is haar vergund de titel van het ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 11(...) type koninklijk besluit prom. 10/01/2023 pub. 25/01/2023 numac 2023200265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor jaar 2023

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023200201 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 november 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 december 2022, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Ho « Schendt artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelli(...)

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022043276 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering , tot toekenning van de mogelijkheid om een allerlaatste programmawijziging door te voeren en tot verlenging van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 15 december 2022 werd mevrouw DE CONINCK Monica, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondiss type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 13 december 2022 werd de heer WAUTERS Marc, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022034378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2020 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022034450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs, wat betreft termijnen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022043159 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022042982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2023 tot en met 2027 van Vlabotex vzw

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022043378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018 houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023040080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE wordt belast met de sanering van de voormalige stortplaats "Chêne à l'Image" te Châtelet

erratum

type erratum prom. 13/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2023040040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie en van de wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, wordt mevrouw Cindy DE KINDER benoemd in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2022, wordt mevrouw Gisèle CLAES benoemd in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Nederl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer Tom DROESHOUT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034706 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 november 2022, wordt mevrouw Marielle RADOUX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023200391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023 dat in werking treedt op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, wo Bij hetzelfde besluit wordt de heer DE WILDE Marc tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022034584 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot Franstalige kandidaten voor een mandaat van lid van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context De raad van bestuur is een orgaan van het Instituut voor gerechtelijke opleiding De raad van bestuur is belast met : 1° de goedkeuring van het door de directie voorgestelde jaa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022042855 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de helft van de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van 10 november 2022 dient de Kamer van volksvertegenwoordigers over te g Voor de Nederlandstalige en de Franstalige Benoemingscommissies dienen de volgende mandaten te word(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van mevrouw Susanne MAES type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van mevrouw Monica De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2022207189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Marc WAUTERS type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023010016 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de helft van de mandaten van lid notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de wet van (...) Het betreft de volgende mandaten, telkens voor een duur van vier jaar: - voor de Nederlandstalig(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023040025 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Assistent dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van **** - Assistent dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023010044 bron belgische mededingingsautoriteit Zaak nr. MEDE-C/C-22/0043. - Katoen Natie NV/Mexico Natie Groep. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 12 januari 2023 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een c Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van niet-gespecialiseerde groot(...) type document prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023200212 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef - jurist Hasselt (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG22529 Deze selectie werd afgesloten op 23/12/2022. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023200263 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning FOD BOSA . - Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige onthaalmedewerkers legermuseum (m/v/x) (niveau C) voor het War Heritage Institute. Selectienummer: ANG22455 Deze selectie w(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van (...) type document prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023200264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financial Controllers (niveau A1) voor Centrum voor Cybersecurity België. - Selectienummer: ANG22505 Deze selectie werd afgesloten op 05/01/2023. Er zijn 1 laureat. De(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 25/01/2023 numac 2023200327 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG22416 Deze selectie werd afgesloten op 03/01/2023. Er zijn 37 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^