Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 oktober 1999
gepubliceerd op 15 december 1999

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036428
pub.
15/12/1999
prom.
15/10/1999
ELI
eli/besluit/1999/10/15/1999036428/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 68, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bevoegdheidsbepalingen ten spoedigste dient doorgevoerd in het belang van de normale werking van de instellingen en van de aan de Vlaamse regering toevertrouwde bevoegdheden;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, wordt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het gezondheidsbeleid, zoals vermeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet, met uitzondering van de dopingcontrole en de medische sportcontrole; ».

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt 8° vervangen door wat volgt : « 8° de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, zoals vermeld in artikel 4, 9°, van de bijzondere wet, met inbegrip van de dopingcontrole en de medische sportcontrole; ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 augustus 1999.

Art. 4.De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 oktober 1999;

De minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Mevr. V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, J. SAUWENS De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN

^