Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 maart 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

bron
vlaamse overheid
numac
2014035436
pub.
20/05/2014
prom.
14/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/14/2014035436/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 9 november 2012, 5 juli 2013 en 6 december 2013;

Gelet op het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013036194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 maart 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: (in duizend EUR)

Begrotingsartikel

Basisallocatie

Kredietsoort

Van

Naar

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0/1CB-X-2-A/PR

VAK/VEK

2.400

415


EB0/1EF-B-5-Y/IS

0EF10000

MAC

2.400 (2)


EB0/1EF-B-5-Y/IS

1EF10600

Correlatief

415 (1)

Totaal

2.400

415

2.400

415


Herverdelingsregels tussen kredietsoorten: (1) VEK = correlatief krediet (VAK/VEK);(2) VAK = MAC.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 maart 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

^