Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 oktober 2008
gepubliceerd op 27 november 2008

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

bron
vlaamse overheid
numac
2008204239
pub.
27/11/2008
prom.
10/10/2008
ELI
eli/besluit/2008/10/10/2008204239/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikelen 92, vervangen bij het decreet van 15 december 2006, 93, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2006, en 95, vervangen bij het decreet van 15 december 2006;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, artikelen 11 en 12, gewijzigd bij het decreet van 20 mei 2005, en 15, § 1, tweede lid, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij het besluit van 14 maart 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 4 juli 2008;

Gelet op het advies nr. 44.888/1/V van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;

Na beraadslaging,

Artikel 1.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands worden een punt 2°bis, en een punt 5° toegevoegd, die luiden als volgt : "2°bis doorverwijzing : de in artikel 2, 4°, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands bedoelde oriëntering van een cursist naar het meest gepaste aanbod van de opleiding Nederlands tweede taal. Deze oriëntering is enkel bindend op het vlak van de niveaubepaling;"; "5° kaderbesluit sociale huur : het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode."

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het getal "2.500" vervangen door het getal "12.500".

Art. 3.Aan artikel 7, 2°, punt 2, van hetzelfde besluit, wordt een punt c) en een punt d) toegevoegd, die luiden als volgt : "c) een aanwendingsplan van de reserves; d) een verslag van de concrete toepassing door het Huis van het Nederlands van het afsprakenkader, vermeld in artikel 4ter van het kaderbesluit sociale huur."

Art. 4.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 8.§ 1. Het globaal krediet wordt, na aftrek van de forfaitaire bedragen, vermeld in artikel 11, § 1, tweede lid, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, voor het jaar n verdeeld op basis van het aantal registraties van cursisten Nederlands tweede taal in het geautomatiseerd registratiesysteem, zoals ter beschikking gesteld van de Huizen van het Nederlands.

Met een registratie van een cursist Nederlands tweede taal wordt bedoeld : 1° de eerste aanmelding van een cursist Nederlands tweede taal, waarbij de cursistgegevens voor de eerste keer geregistreerd worden in het geautomatiseerde registratiesysteem;2° de heraanmelding van een cursist Nederlands tweede taal bij een Huis van het Nederlands waarbij een nieuwe doorverwijzing nodig is. Voor de verdeling van het globaal krediet voor het jaar n worden het aantal registraties van de periode van 1 oktober van het jaar n-2 tot en met 30 september van het jaar n-1 in rekening gebracht. § 2. De Huizen van het Nederlands leveren de gegevens over het aantal registraties aan op de wijze en op de datum, bepaald door de bevoegde administratie."

Art. 5.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 13.Voor het jaar 2008 geldt dat de grootte van de totale subsidie per Huis van het Nederlands gelijk moet zijn aan de grootte, bepaald op basis van het bedrag, vermeld in artikel 6, de verdelingswijze van het variabel bedrag, vermeld in artikel 8, § 1 en het bedrag vermeld in artikel 11, § 1, 1° van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands.

Dit impliceert dat het voormelde bedrag en de voormelde verdelingswijze geacht worden van toepassing te zijn op de totale subsidiëring voor het jaar 2008.

Hiertoe zal bij de berekening van de derde en de vierde schijf, vermeld in artikel 13, tweede lid, 3° en 4°, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, voor het jaar 2008 een verrekening worden toegepast."

Art. 6.Artikel 14, 15 en 16 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 7.In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse wooncode wordt een artikel 4bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 4bis.Met het oog op het afleveren van een verklaring als vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, en in artikel 15, § 1, eerste lid, 3°, a), verleent het Huis van het Nederlands aan de verhuurders de bevoegdheid om in naam van het Huis van het Nederlands vast te stellen dat een kandidaat-huurder het vereiste niveau van het Nederlands behaalt.

De verhuurder doet de vaststelling, vermeld in het eerste lid, op basis van de instrumenten, aangeleverd door de Huizen van het Nederlands.

Als de aangestelde van een verhuurder de vaststelling, vermeld in het eerste lid, doet, stelt hij in naam van het Huis van het Nederlands een verklaring als vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, en in artikel 15, § 1, eerste lid, 3°, a), op.

De vaststelling, vermeld in het eerste lid, mag alleen plaatsvinden als er geen redelijke twijfel bestaat over het feit dat die persoon het vereiste niveau van het Nederlands behaalt. Als er wel redelijke twijfel bestaat, of als wordt vermoed dat de persoon niet het vereiste niveau van het Nederlands behaalt, verwijst de verhuurder die persoon door naar het territoriaal bevoegde Huis van het Nederlands. Het Huis van het Nederlands stelt in dat geval vast of die persoon al dan niet het vereiste niveau van het Nederlands behaalt en stelt in voorkomend geval de verklaring, vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, en in artikel 15, § 1, eerste lid, 3°, a), op.

De verlening van de bevoegdheid, vermeld in het eerste lid, belet niet dat de kandidaat-huurder zich rechtstreeks kan aanmelden bij een Huis van het Nederlands om te laten vaststellen dat hij het vereiste niveau van het Nederlands behaalt."

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4ter ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 4ter.Het Huis van het Nederlands en de minister leggen, na overleg met de verhuurders een afsprakenkader vast voor de nadere regeling van de verlening van de bevoegdheid, vermeld in artikel 4bis, eerste lid.

Dat afsprakenkader bepaalt minstens : 1° de opleiding die de aangestelden van de verhuurders moeten volgen;2° de instrumenten die de aangestelden van de verhuurders moeten gebruiken;3° de gestandaardiseerde formulieren, die de aangestelden van de verhuurders moeten gebruiken. De opleiding, de instrumenten en de formulieren, vermeld in het tweede lid, zijn identiek voor alle Huizen van het Nederlands en alle verhuurders."

Art. 9.Met uitzondering van de artikelen 7 en 8 heeft het besluit uitwerking met ingang van 30 april 2008.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Inburgeringsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 oktober 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN

^