Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juli 2015
gepubliceerd op 10 augustus 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66 en artikel 84 tot en met 86 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM

bron
vlaamse overheid
numac
2015036002
pub.
10/08/2015
prom.
10/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/10/2015036002/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66 en artikel 84 tot en met 86 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM sluiten betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, artikel 15, artikel 16, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 13 februari 2004, en artikel 66bis, ingevoegd bij het decreet van 13 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM sluiten betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juni 2015;

Gelet op advies nr. 57.396/3 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 66 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM sluiten betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede ", of van een vervoerbewijs of bewijsstuk dat hem recht geeft op gratis vervoer" opgeheven;2° in paragraaf 1 wordt het tweede tot en met het vierde lid opgeheven;3° in artikel 1 worden een paragraaf § 1/1 en een paragraaf § 1/2 ingevoegd, die luiden als volgt : " § 1/1.De reiziger valideert, zodra hij in het voertuig stapt, het geldige vervoerbewijs. § 1/2. De reiziger moet het gevalideerde vervoerbewijs tijdens de reis op elk moment kunnen tonen aan de personen die met de controle zijn belast.

De reiziger moet op elk moment zijn identiteit kunnen bewijzen."; 4° in paragraaf 2 wordt de zinsnede ", eerste lid" opgeheven.

Art. 2.In artikel 84, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord "Als" vervangen door de woorden "Om het naleven van de bepalingen van dit besluit na te gaan of als".

Art. 3.In artikel 85 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "op voorstel van" worden vervangen door het woord "door"; 2° de woorden "ter goedkeuring aan de minister voorgelegd" worden vervangen door de zinnen "bepaald, waarbij het bedrag van deze toezichts- en administratiekosten niet hoger mag zijn dan de reële beheerskosten die voortvloeien uit de vaststelling en de afhandeling van de in die bepaling geviseerde inbreuken.".

Art. 4.In artikel 86 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zin "Gelijktijdig licht hij de dienst Centrale Controle hierover in." vervangen door de zin "Hij licht daarover ook de dienst Administratieve Boetes in."; 2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "aan de dienst Centrale Controle" vervangen door de woorden "schriftelijk of met een e-mail aan de dienst Administratieve Boetes";3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Centrale Controle" vervangen door de woorden "Administratieve Boetes";4° in paragraaf 2, tweede lid, worden punt 1° en 2° vervangen door wat volgt : "1° bij een overtreding van artikel 64, artikel 66, § 1, artikel 66, § 2, en artikel 67 : 107 euro; 2° bij een overtreding van artikel 65 en 68 : 250 euro."; 5° in paragraaf 2, derde lid, worden punt 1° en 2° vervangen door wat volgt : "1° bij een overtreding van artikel 66, § 1/1, en § 1/2 : a) bij een tweede overtreding : 20 euro;b) bij een derde overtreding en bij elke volgende overtreding : 50 euro;2° bij een overtreding van artikel 64, artikel 66, § 1, artikel 66, § 2, en artikel 67 : a) bij een tweede overtreding : 294 euro; b) bij een derde overtreding en bij elke volgende overtreding : 400 euro;"; 6° aan paragraaf 2, derde lid, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : "3° bij een overtreding van artikel 65 en 68 : a) bij een tweede overtreding : 400 euro; b) bij een derde overtreding en bij elke volgende overtreding : 500 euro."; 7° in paragraaf 4 worden de woorden "de leidinggevende van de exploitatie-entiteit" vervangen door de woorden "de teamleider van de dienst Administratieve Boetes";8° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "De directeur-generaal van de VVM" vervangen door de woorden "De manager Financiële Administratie";9° in paragraaf 5 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

^