Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juli 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden

bron
vlaamse overheid
numac
2008203438
pub.
03/10/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/besluit/2008/07/10/2008203438/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JULI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, inzonderheid op artikelen 5 en 27 tot en met 29;

Gelet op het Boswetboek van 19 december 1854, inzonderheid op artikelen 121 tot en met 127;

Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 24, gewijzigd bij het decreet van 24 juli 1991 en de wet van 19 april 1999;

Gelet op het Veldwetboek van 7 oktober 1886, inzonderheid op artikel 67, gewijzigd bij de wetten van 11 februari 1986, 7 december 1998 en 19 april 1999;

Gelet op de wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikelen 29 en 31, op artikel 30, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, en op artikel 32, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1994 en 19 april 1999;

Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 36, gewijzigd bij de decreten van 31 juli 1990 en 28 april 1993;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, inzonderheid op artikel 6, vervangen bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999, het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32novies, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990, en op artikel 35novies, § 4, ingevoegd bij het decreet van 25 juni 1992 en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004;

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 47, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999, het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en de wet van 1 maart 2007;

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, inzonderheid op artikel 6, ingevoegd bij het decreet van 21 november 2003, en op artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 21 november 2003;

Gelet op de wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 54, gewijzigd bij het decreet van 22 april 2005;

Gelet op de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004;

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 3, § 1, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1996;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, inzonderheid op artikelen 11 tot en met 13, en op artikel 28ter, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996, vervangen bij het decreet van 22 december 1999 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001 en 7 mei 2004;

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, inzonderheid op artikel 7bis, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2007, op artikel 8, vervangen bij het decreet van 13 juli 2007, en op artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994 en 18 mei 1999;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 19bis, § 5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1990 en gewijzigd bij de decreten van 22 december 1993 en 7 december 2007, op artikel 29, op artikel 30, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1996, en op artikelen 31 tot en met 35;

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 115, gewijzigd bij de wetten van 29 april 1996 en 14 januari 2002;

Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op artikel 108, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 7 december 2007;

Gelet op de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, inzonderheid op artikel 33, gewijzigd bij de wet van 13 juni 2006;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medische verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikelen 15 en 16, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996 en 19 maart 2004;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 56;

Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd op 10 april 1992, inzonderheid op artikelen 315 tot en met 317, op artikel 318, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, op artikel 319, op artikel 319bis, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2007, op artikelen 320 tot en met 326, op artikel 327, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, en op artikelen 328 tot en met 338;

Gelet op het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, inzonderheid op artikel 8 en artikel 9, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007, en op artikel 8bis, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2007;

Gelet op het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, inzonderheid op artikel 30, gewijzigd bij de decreten van 28 februari 2003 en 10 maart 2006;

Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, inzonderheid op artikel 23, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 2001 en 7 december 2007;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, inzonderheid op artikel 3.8.1, gewijzigd bij het decreet van 6 februari 2004, en 3.8.2;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, inzonderheid op artikel 24, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996, 10 maart 2006 en 16 juni 2006;

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 15 juli 2005 en 24 maart 2006;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, inzonderheid op artikel 40, gewijzigd bij de decreten van 13 februari 2004 en 10 maart 2006;

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, inzonderheid op artikel 15, op artikel 17bis, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, op artikel 20, gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006, en op artikel 21, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 24 maart 2006 en 6 juni 2008;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 13, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, op artikel 15, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006 en 7 juli 2006, op artikel 16, gewijzigd bij het decreet van 19 maart 2004, op artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006 op artikel 20, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 7 mei 2004 en 7 juli 2006, op artikel 20bis, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, op artikel 29bis, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006, en op artikel 55;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op artikel 57bis, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2002, op artikel 60, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, op artikel 61, en op artikel 62, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002;

Gelet op het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, inzonderheid op artikelen 61 en 62, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999, 19 december 2003 en 24 juni 2005;

Gelet op het decreet 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op artikel 148, gewijzigd bij de decreten van 26 april 2000 en 21 november 2003;

Gelet op het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, inzonderheid op artikel 64, gewijzigd bij het decreet van 13 februari 2004;

Gelet op het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, inzonderheid op artikelen 20 en 21;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikelen 60, 62, 67 en 70;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen", inzonderheid op artikelen 15 en 16, vervangen bij het decreet van 13 juli 2007;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, inzonderheid op artikelen 40, 41 en 44;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, gewijzigd bij het decreet van 22 april 2005;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, inzonderheid op artikel 6, § 1, 1°;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, en op artikel 5;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", inzonderheid op artikelen 42 tot en met 44;

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, inzonderheid op artikelen 37 en 73, 12°, gewijzigd bij het decreet van 16 december 2005, en op artikel 176septies, gewijzigd bij het decreet van 1 december 2006;

Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, inzonderheid op artikel 172;

Gelet op het mestdecreet van 22 december 2006, inzonderheid op artikelen 61 en 62;

Gelet op het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus, inzonderheid op artikelen 9 en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende het Algemeen Reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, inzonderheid op artikel 101, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 september 1978, 3 mei 1999 en 24 september 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, inzonderheid op artikel 4bis, § 6, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 1997, en op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij, inzonderheid op artikel 4, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997 betreffende het toezicht door ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst op de kwijting van het kijk- en luistergeld, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 houdende de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor maatregelen in het kader van het grond- en pandenbeleid, inzonderheid op artikel 27, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1999 tot invoering van het loodsbrevet, de tijdelijke loodsvergunning en het legitimatiebewijs, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 en 7 oktober 2005, en op bijlagen III en IV;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikel 49, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2006, en op artikel 52;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren voor het uitoefenen van het toezicht op de toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en van de krachtens die gecoördineerde wet genomen uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, inzonderheid op artikelen 3 en 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer, inzonderheid op artikel 37 en op bijlage IV;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005, 1 december 2006 en 14 november 2007, en op bijlage I, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, inzonderheid op artikelen 9.1 tot en met 9.3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, inzonderheid op artikelen 2 tot en met 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor projecten in het kader van het Kustactieplan 2005-2009, inzonderheid op artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het Agentschap Economie, inzonderheid op artikel 4, § 1, 3°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 tot vaststelling van het scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde, inzonderheid op artikel 50 van de bijlage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, inzonderheid op artikel 50;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 mei 2006 tot aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 19 oktober 2007;

Gelet op advies nr. 43.807/3 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op het gezamenlijke voorstel van de leden van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid, die onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid vallen, en die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden.

In dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder : 1° inspectie- of controlebevoegdheid : bevoegdheid tot het uitoefenen van toezicht of controle op de toepassing van bepaalde regelgeving en de uitvoeringsbesluiten ervan;2° entiteit, raad of instelling : de entiteit, raad of instelling, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

Art. 2.Het hoofd van de entiteit, raad of instelling reikt aan de personeelsleden, vermeld in artikel 1, een legitimatiekaart uit.

Art. 3.De legitimatiekaart vertoont de volgende kenmerken : 1° de legitimatiekaart is 85 mm breed en 54 mm hoog;2° de legitimatiekaart is een plastic kaart en met afgeronde hoeken.

Art. 4.De legitimatiekaart bevat ten minste volgende vermeldingen : 1° op de voorzijde : a) het opschrift "legitimatiekaart";b) het logo van de Vlaamse overheid;c) links : een pasfoto van de houder met een minimumgrootte van 20 mm op 30 mm, voorzien van het zegel van de Vlaamse overheid;d) rechts : de identificatiegegevens van de houder (voornaam, achternaam, functie en entiteit, raad of instelling) en in voorkomend geval ook dat de houder van de kaart de hoedanigheid heeft van agent of officier van de gerechtelijke politie, of hulpofficier procureur des Konings;e) in voorkomend geval dat de politiediensten verzocht kunnen worden de houder van de kaart hulp en bescherming te bieden bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid;2° op de achterzijde : a) "Toezichthouder op" en de verwijzing naar de reglementering waarbij de houder belast wordt met de inspectie- of controlebevoegdheid, vermeld in artikel 1; Als de reglementering waaraan de houder zijn inspectie- of controlebevoegdheid ontleent, te omvangrijk is, kan de vermelding van de reglementering worden vervangen door een globale omschrijving van de inspectie- of controlebevoegdheid; b) "Deze kaart is geldig tot :" en de vervaldatum;c) de handtekening van het hoofd van de entiteit, raad of instelling, de voornaam, de achternaam en de functie van het hoofd van de entiteit, raad of instelling en de naam van de entiteit, raad of instelling.

Art. 5.De legitimatiekaart is maximaal tien jaar geldig.

Art. 6.§ 1. De legitimatiekaart wordt teruggegeven aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling, of aan een andere persoon die aangesteld is door het hoofd van de entiteit, raad of instelling, als : 1° de kaart beschadigd is;2° een of meer gegevens op de kaart gewijzigd zijn of de foto geen gelijkenis meer vertoont met de houder;3° de houder geschorst is;4° de houder niet meer belast is met de inspectie- of controlebevoegdheid;5° de vervaldatum verstreken is. § 2. Het verlies of de vernietiging van de legitimatiekaart wordt onmiddellijk gemeld aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling, of aan een andere persoon die aangesteld is door het hoofd van de entiteit, raad of instelling. § 3. De houder krijgt een nieuwe kaart in de gevallen, vermeld in § 1, 1° en 2°, en in het geval, vermeld in § 2.In de gevallen, vermeld in § 1, 3° en 4°, wordt de kaart aan de houder teruggegeven zodra hij de inspectie- of controlebevoegdheid opnieuw uitoefent. § 4. Als de kaart wordt teruggevonden na de hernieuwing, wordt ze onmiddellijk aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling, of aan een andere persoon die aangesteld is door het hoofd van de entiteit, raad of instelling, bezorgd om ze te laten vernietigen.

Art. 7.§ 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1999 tot invoering van het loodsbrevet, de tijdelijke loodsvergunning en het legitimatiebewijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 en 7 oktober 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 8 wordt vervangen door wat volgt : "Art.8. Aan de houder van een loodsbrevet of tijdelijke loodsvergunning wordt een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden."; 2° bijlagen III en IV worden opgeheven. § 2. In artikel 49, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2006, worden de woorden "door een legitimatiebewijs, ondertekend door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Landmaatschappij" vervangen door de woorden "door een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van... betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden". § 3. In het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren voor het uitoefenen van het toezicht op de toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en van de krachtens die gecoördineerde wet genomen uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 worden de woorden "ontvangen een legitimatiekaart" vervangen door de woorden "ontvangen een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden";2° artikel 2 wordt vervangen door wat volgt : "Art.2. De legitimatiekaart wordt toegekend in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden."; 3° artikel 3 en de bijlage worden opgeheven. § 4. In het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 3, § 2, eerste lid, worden de woorden "mits voorlegging van hun legitimatiebewijs" vervangen door de woorden "mits voorlegging van hun legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden";2° in artikel 9, § 1, tweede lid, worden de woorden "door een legitimatiebewijs, ondertekend door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij" vervangen door de woorden "door een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden". § 5. In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 37 worden de woorden "een door de minister ondertekend legitimatiebewijs zoals beschreven in bijlage IV bij dit besluit" vervangen door de woorden "een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden";2° bijlage IV wordt opgeheven. § 6. In het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 2, § 1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005, 1 december 2006 en 14 november 2007, worden de woorden "een door de minister ondertekend legitimatiebewijs, zoals beschreven in bijlage I van dit besluit" vervangen door de woorden "een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden";2° bijlage I, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2006, wordt opgeheven. § 7. In artikel 9.3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, worden de woorden "door een legitimatiebewijs ondertekend door de leidend ambtenaar van OVAM, respectievelijk door de leidend ambtenaar van hun administratie of de burgemeester" vervangen door de woorden "door een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden, respectievelijk een legitimatiebewijs ondertekend door de leidend ambtenaar van hun administratie of de burgemeester". § 8. In het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 2 wordt vervangen door wat volgt : "Art.2. De legitimatiekaart wordt toegekend in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden"; 2° artikel 3 wordt opgeheven;3° artikel 5 wordt vervangen door wat volgt : "Art.5. Als aan zijn aanwijzing een einde komt, bezorgt de sociaalrechtelijk inspecteur de legitimatiekaart onmiddellijk terug.

Daarenboven moet het verlies van de legitimatiekaart onmiddellijk gemeld worden.". § 9. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006, worden de woorden "een legitimatiebewijs, ondertekend door de leidend ambtenaar" vervangen door de woorden "een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden".

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 9.De leden van de Vlaamse Regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, K. VAN BREMPT De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VANACKERE De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, P. CEYSENS

^