Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van de bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en betreffende het omschakelen van rust- en verzorgingstehuizen ontstaan uit de reconversie van ziekenhuizen tot woonzorgcentra met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis

bron
vlaamse overheid
numac
2014035658
pub.
04/08/2014
prom.
09/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/09/2014035658/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van de bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en betreffende het omschakelen van rust- en verzorgingstehuizen ontstaan uit de reconversie van ziekenhuizen tot woonzorgcentra met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis


De Vlaamse Regering, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 58, § 1, en artikel 59, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 maart 2014;

Gelet op het advies 55.850/3 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat rust- en verzorgingstehuizen ontstaan uit een reconversie van ziekenhuizen dezelfde woon- en zorgfunctie bieden als een woonzorgcentrum met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis;

Overwegende dat in het kader van transparantie en met het oog op een vereenvoudiging van het zorglandschap het aangewezen is om de drie resterende rust- en verzorgingstehuizen in Vlaanderen ontstaan uit de reconversie van ziekenhuizen om te schakelen tot een woonzorgcentrum met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis;

Overwegende dat, mede door de opschorting tot 31 december 2015 van het verlenen van voorafgaande vergunningen die een verdere invulling van de programmatie voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra impliceren, een omschakeling van de drie resterende rust- en verzorgingstehuizen ontstaan uit de reconversie van ziekenhuizen tot een woonzorgcentrum met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis op basis van de huidige reglementering vandaag niet mogelijk is;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 april 2010, 21 december 2012, 22 maart 2013, 24 mei 2013 en 20 december 2013 wordt een artikel 52 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 52.In afwijking van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra, kan een ontvankelijke aanvraag tot het verkrijgen van een voorafgaande vergunning worden ingediend om de bedden in een rust- en verzorgingstehuis die door een reconversieprocedure van ziekenhuizen ontstaan zijn, om te schakelen tot woongelegenheden in een woonzorgcentrum met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis.

De aanvraag tot het verkrijgen van de voorafgaande vergunning, vermeld in het eerste lid, wordt geacht te passen in de programmatie als ze wordt ingediend binnen een maand na de inwerkingtreding van dit besluit."

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^