Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2019
gepubliceerd op 26 maart 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk

bron
vlaamse overheid
numac
2019040763
pub.
26/03/2019
prom.
08/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/08/2019040763/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op het advies van de minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 februari 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012911 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sociaal-cultureel begeleider sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie Sociaal-cultureel begeleider;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk zijn opgenomen in de beroepskwalificatie Sociaal-cultureel begeleider, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012911 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sociaal-cultureel begeleider sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie Sociaal-cultureel begeleider.

Art. 3.De onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen : 1° Sociaal cultureel werk;2° Sociale readaptatiewetenschappen.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

^