Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2019
gepubliceerd op 18 maart 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, wat betreft de opleiding van het slachthuispersoneel en de functionaris voor het dierenwelzijn en de onafhankelijkheid van de functionaris voor het dierenwelzijn

bron
vlaamse overheid
numac
2019011055
pub.
18/03/2019
prom.
08/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/08/2019011055/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/02/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden sluiten betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, wat betreft de opleiding van het slachthuispersoneel en de functionaris voor het dierenwelzijn en de onafhankelijkheid van de functionaris voor het dierenwelzijn


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, artikel 7, 17, 21 en 22;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 16, § 1, 3° en 4°, vervangen bij het decreet van 7 juli 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/02/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden sluiten betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2018;

Gelet op advies 64.816/3 van de Raad van State, gegeven op 27 december 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/02/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden sluiten betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede "artikel 8" wordt vervangen door de zinsnede "artikel 7"; 2° er wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : "Overeenkomstig artikel 21, lid 1, b) van de verordening behandelt de opleiding alle onderwerpen, vermeld in bijlage IV van de verordening, die relevant zijn voor de taken van het personeelslid.".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 5/1.De bedrijfsexploitant van het slachthuis ziet erop toe dat elk personeelslid dat met levende dieren omgaat ten minste driejaarlijks een herhalingsopleiding volgt.

De herhalingsopleiding wordt gegeven door een functionaris voor het dierenwelzijn als vermeld in artikel 7, of door een andere persoon die een aantoonbare expertise heeft op het vlak van dierenwelzijn bij het slachten en doden. Ze behandelt alle onderwerpen, vermeld in bijlage IV van de verordening, die relevant zijn voor de taken van de personeelsleden in kwestie.

De bedrijfsexploitant bewaart de inhoud van de herhalingsopleidingen en de getekende aanwezigheidslijsten gedurende ten minste vier jaar.

Hij bezorgt die documenten op verzoek aan de dienst.".

Art. 3.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 7.§ 1. De dienst levert het getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 17, lid 4, van de verordening af aan personen die : 1° overeenkomstig artikel 21, lid 6, van de verordening, onverminderd een besluit van een rechterlijke autoriteit of een bevoegde autoriteit tot instelling van een verbod op het behandelen van dieren, een schriftelijke verklaring overleggen die bevestigt dat ze zich in de drie jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag niet schuldig hebben gemaakt aan ernstige overtredingen van de communautaire wetgeving inzake de bescherming van dieren en/of de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, en de uitvoeringsbesluiten ervan;2° overeenkomstig de artikelen 17, lid 4, en 21, lid 1, van de verordening, geslaagd zijn voor een examen na het volgen van een opleiding tot functionaris voor het dierenwelzijn.De opleiding wordt georganiseerd door een universiteit, een hogeschool of een andere organisatie die aantoonbare expertise heeft op het vlak van dierenwelzijn bij het slachten en doden en die goedgekeurd is door de dienst. De opleiding behandelt ten minste de onderwerpen, vermeld in bijlage IV van de verordening, aangevuld met de regelgeving over het dierenwelzijn bij het slachten en doden en de recente wetenschappelijke inzichten over het dierenwelzijn bij het slachten en doden. § 2. Het getuigschrift van vakbekwaamheid als functionaris voor het dierenwelzijn is vijf jaar geldig. § 3. Getuigschriften van vakbekwaamheid als functionaris voor het dierenwelzijn die zijn uitgereikt voor de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/02/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden sluiten betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, wat betreft de opleiding van het slachthuispersoneel en de functionaris voor het dierenwelzijn en de onafhankelijkheid van de functionaris voor het dierenwelzijn, zijn geldig tot vijf jaar na de dag van inwerkingtreding van hetzelfde besluit. § 4. Als de functionaris voor het dierenwelzijn voor 1 januari 2015 geslaagd is voor een examen dat heeft geleid tot een getuigschrift van vakbekwaamheid, wordt de geldigheidsduur van het getuigschrift van vakbekwaamheid, in afwijking van paragraaf 3, beperkt tot twee jaar na de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/02/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden sluiten betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, wat betreft de opleiding van het slachthuispersoneel en de functionaris voor het dierenwelzijn en de onafhankelijkheid van de functionaris voor het dierenwelzijn. § 5. De functionaris voor het dierenwelzijn volgt gedurende ten minste zes uur herhalingsopleidingen voordat de geldigheidstermijn van het getuigschrift van vakbekwaamheid, vermeld in paragraaf 2, is verstreken. De herhalingsopleidingen worden georganiseerd door een universiteit, een hogeschool of een andere organisatie die aantoonbare expertise heeft op het vlak van dierenwelzijn bij het slachten en doden en die goedgekeurd is door de dienst. De herhalingsopleiding behandelt ten minste de onderwerpen, vermeld in bijlage IV van de verordening, aangevuld met de regelgeving over het dierenwelzijn bij het slachten en doden en de recente wetenschappelijke inzichten over het dierenwelzijn bij het slachten en doden.

De functionaris voor het dierenwelzijn bezorgt het aanwezigheidsattest van de gevolgde herhalingsopleidingen aan de dienst voordat de geldigheidstermijn, vermeld in paragraaf 2, is verstreken. Na de ontvangst van de aanwezigheidsattesten verlengt de dienst de geldigheidsduur van het getuigschrift van vakbekwaamheid met vijf jaar.".

Art. 4.In hetzelfde besluit worden een artikel 7/1 tot en met 7/5 ingevoegd, die luiden als volgt : "

Art. 7/1.Als de functionaris voor het dierenwelzijn ernstige overtredingen begaat tegenover de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en de uitvoeringsbesluiten ervan, of als hij geen gepaste maatregelen neemt als zich ernstige dierenwelzijnsproblemen voordoen in het slachthuis, kan de dienst het getuigschrift van vakbekwaamheid, vermeld in artikel 7 van dit besluit, schorsen of intrekken.

De functionaris voor het dierenwelzijn wordt met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de intentie om zijn getuigschrift van vakbekwaamheid te schorsen of in te trekken. Hij kan binnen vijftien dagen vanaf de dag van de ontvangst van de voormelde brief zijn opmerkingen aan de dienst bezorgen. Als die termijn is verstreken, neemt de dienst de definitieve beslissing over het schorsen of intrekken van het getuigschrift van vakbekwaamheid.

Art. 7/2.In de slachthuizen die conform artikel 17 van de verordening een functionaris voor het dierenwelzijn moeten benoemen, is de functionaris voor het dierenwelzijn op jaarbasis tijdens ten minste de helft van de uren dat er dieren geslacht worden in het slachthuis aanwezig.

De standaardwerkwijzen en de instructies aan het personeel vermelden duidelijk hoe de functionaris voor het dierenwelzijn kan worden gecontacteerd als hij niet aanwezig is op de slachtvloer op het ogenblik dat er dieren geslacht worden.

Art. 7/3.Bij de uitvoering van zijn opdrachten handelt de functionaris voor het dierenwelzijn in volledige onafhankelijkheid.

Hij heeft toegang tot alle gegevens en lokalen van het slachthuis die relevant zijn voor zijn opdracht.

De belangrijkste opdracht van de functionaris voor het dierenwelzijn is het bewaken van het dierenwelzijn. Als de bedrijfsexploitant van het slachthuis nalaat om de nodige maatregelen te nemen om het dierenwelzijn te beschermen, meldt de functionaris voor het dierenwelzijn dat per schriftelijke of elektronische zending aan de dienst en brengt hij de bedrijfsexploitant ervan op de hoogte dat hij een melding heeft ingediend. In de periode tussen de melding en het afsluiten van het dossier door de dienst, kan de functionaris voor het dierenwelzijn niet ontslagen of vervangen worden, tenzij met een zeer grondige motivering.

Art. 7/4.De bedrijfsexploitant bezorgt de naam en de contactgegevens van de functionaris voor het dierenwelzijn binnen veertien dagen na de dag van zijn aanstelling aan de dienst.

Art. 7/5.De functionaris voor het dierenwelzijn bezorgt de dienst zesmaandelijks een kopie van het register van de maatregelen die zijn genomen om het dierenwelzijn te verbeteren. De dienst kan die frequentie verhogen of verlagen naargelang de inspectieresultaten voor het slachthuis.".

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2019.

De Minister-President van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

^