Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 mei 2010
gepubliceerd op 28 mei 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectgrindwinningscomité

bron
vlaamse overheid
numac
2010202908
pub.
28/05/2010
prom.
07/05/2010
ELI
eli/besluit/2010/05/07/2010202908/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectgrindwinningscomité


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij wet van 16 juli 1993, artikel 20;

Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, artikel 7, § 3, en artikel 20sexies, § 1, ingevoegd bij het decreet van 3 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, artikel 12;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 november 2009;

Gelet op advies 47.525/3 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder decreet van 14 juli 1993 : het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning.

Art. 2.Er wordt een projectgrindwinningscomité opgericht overeenkomstig artikel 20sexies, § 1, van het decreet van 14 juli 1993.

Art. 3.De deputatie, burgemeesters, organisaties en verenigingen, vermeld in artikel 20sexies, § 1, derde lid, van het decreet van 14 juli 1993, delen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, de namen mee van de door hen aangewezen leden van het projectgrindwinningscomité, alsook elke wijziging.

Art. 4.Het projectgrindwinningscomité neemt een huishoudelijk reglement aan met eenparigheid van stemmen.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 20septies van het decreet van 14 juli 1993, bezorgt het projectgrindwinningscomité de Vlaamse Regering een voorstel van de regels betreffende de procedure en de uitvoeringsmodaliteiten inzake het voorbereiden, het uitvoeren en het opvolgen van de projecten in het projectcomité.

Art. 6.Aan artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Voor de toepassing van hoofdstuk IIIbis van het decreet worden de gemeenten Lanaken en As aanvullend aangewezen als grindgemeente zoals bedoeld in artikel 7, § 3, van het decreet.".

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^