Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 september 2014
gepubliceerd op 08 oktober 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2014036669
pub.
08/10/2014
prom.
05/09/2014
ELI
eli/besluit/2014/09/05/2014036669/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 74, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs XIV sluiten;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, artikel IX.2, § 2, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013035167 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXII type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 sluiten;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003035650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs XIV sluiten betreffende het onderwijs XIV, artikel X.40, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007, 30 april 2009 en 9 juli 2010, en artikel X.42, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 31/08/2010 numac 2010035634 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XX sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 april 2014;

Gelet op protocol nr. 810 van 20 juni 2014 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 578 van 20 juni 2014 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 56.530/1V van de Raad van State, gegeven op 5 augustus 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs

Artikel 1.Aan artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, 30 september 2005 en 14 februari 2014, wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 6. De volgende diploma's of getuigschriften worden eveneens beschouwd als een bewijs van pedagogische bekwaamheid, voor zover ze uitgereikt zijn ten laatste in het academiejaar 2014-2015: 1° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren;2° het diploma van bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren;3° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs;4° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching;5° het diploma van de voortgezette studie van remedial teacher;6° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs;7° het diploma van bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs; 8° het bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs.".

Art. 2.Artikel 12septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs sluiten, wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 15bis van hetzelfde besluit ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15bis.De bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, treden in werking op 1 september 2014.".

Art. 4.De bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs sluiten, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs

Art. 5.In artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1998 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en 29 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt a) wordt tussen de woorden "bestuurs- en onderwijzend personeel" en de zinsnede "van het ondersteunend personeel" de zinsnede "van het beleids- en ondersteunend personeel" ingevoegd;2° punt c) en punt d) worden opgeheven.

Art. 6.Aan artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 juli 2003, 9 november 2007, 17 december 2010 en 19 juli 2013, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 5. De volgende diploma's of getuigschriften worden eveneens beschouwd als bewijs van pedagogische bekwaamheid, voor zover ze uitgereikt zijn ten laatste in het academiejaar 2014-2015: 1° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren;2° het diploma van bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren;3° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs;4° het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching;5° het diploma van de voortgezette studie van remedial teacher;6° het diploma van de voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs;7° het diploma van bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs; 8° het bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs.".

Art. 7.Artikel 14duodecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van bijlage VI en VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 19bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van bijlage VI en VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19bis.De bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen, vermeld in de bijlage I, deel buitengewoon basisonderwijs, die bij dit besluit is gevoegd, treden in werking op 1 januari 2014. De bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen, vermeld in de bijlage I, deel buitengewoon secundair onderwijs, die bij dit besluit is gevoegd, treden in werking op 1 september 2013.".

Art. 9.Artikel 19bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van bijlage VI en VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19bis.De bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen, vermeld in de bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, treden in werking op 1 september 2014.".

Art. 10.Het deel buitengewoon basisonderwijs van de bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van bijlage VI en VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 11.De bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van bijlage VI en VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest sluiten, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.

Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 15 oktober 2013. Artikel 6 en 7 treden in werking op 1 september 2015. Artikel 8 en 10 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 september 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^