Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 september 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gas door middel van leidingen van nv Fluxys Belgium, die liggen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 34,9 tot 39,5, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv

bron
vlaamse overheid
numac
2022033446
pub.
24/11/2022
prom.
02/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gas door middel van leidingen van nv Fluxys Belgium, die liggen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 34,9 tot 39,5, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 9, tweede en derde lid, en artikel 12 vervangen bij de wet van 8 mei 2014; - het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot wijziging van de ligging of het tracé van een gasvervoerinstallatie ter uitvoering van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 2, 3, 4 en 5;

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 23 augustus 2022 Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - De Vlaamse Waterweg nv is al jaren bezig met het verhogen van de bescherming van de bevolking tegen overstromingen in de Maasvallei.

Daarbij staat de vennootschap in permanent overleg met de Nederlandse waterwegbeheerder Rijkswaterstaat. De Nederlandse reglementering schrijft een verlaging van het overstromingsrisico voor tegen hoogwaters met een retourperiode van 1/250 jaar. - Dit dossier wil een rivierverruiming of weerdverlaging langs de Gemeenschappelijk Maas realiseren. De bedoeling is om de rivier meer ruimte te geven, zodat bij een hoogwater een groot debiet het water minder hard stijgt. Het project zou in twee delen uitgevoerd kunnen worden: eerst een noordelijk deel (tussen het Kraaienbos en de Fluxyspost aan het Molenveld) en dan een zuidelijk deel (van Maasbempder Greend tot het Kraaienbos). Omdat er in dit gebied in het zomerbed hogedrukgasleidingen liggen, moeten die eerst verplaatst worden voor het zomerbed verlaagd en de rivierbedding verruimd kan worden. - Het is de bedoeling de rivier ruimte te geven, de stroomsnelheid van de Maas te doen afnemen en zo lang mogelijk lager dan 3,5 m/sec. te houden. Boven deze snelheid is er niet alleen sedimenttransport in de rivier, maar komt ook de bodem in beweging. - Ingevolge diverse ingrepen in en aan de Maas in het kader van hoogwaterbescherming is het zomerbed van de Maas reeds op meerdere plaatsen aanzienlijk verbreed en het winterbed verlaagd. Dat heeft voor gevolg dat er aan de nog overblijvende versmallingen hogere stroomsnelheden ontstaan, er zich wervelkuilen vormen na oeverafschuivingen en het stromingspatroon anders verloopt dan voorheen. - Na de hoogwaters van 2011 en 2021, waarbij volumes van circa 2.250 m3 per seconde. werden gehaald, is ter hoogte van de rivierkilometer 34,9 tot 39,5 van de Fluxys-Gasunieleiding vastgesteld dat de bedding van de Maas aan beide oevers in beweging was gekomen, dat er vooral aan Vlaamse zijde afkalving van de zomeroever plaatsvond, en dat er verschillende erosiekuilen ontstaan waren. - De lessen die uit deze verschijnselen getrokken konden worden waren tweeërlei: 1. De zone loopt een verhoogde kans op een dijkbreuk als de oeverafkalving zich voortzet.Een ingreep dringt zich op. 2. Modellen tonen aan dat de waterafvoer en dus de stroomsnelheid op de Maas ingevolge de klimaatwijziging zal toenemen op piekmomenten. Deze toename van de stroomsnelheid zal logischerwijze nog sterker zijn in de flessenhalzen zoals die gevormd worden o.a. door deze leiding.

Hierdoor zal de bodemerosie nog sterker worden en neemt de kans op leidingbreuk c.q. dijkbreuk toe De aanvoer van gas zou voor langere tijd onmogelijk zijn. - Het is dus noodzakelijk dat de ligging van de twee pijpleidingen die gelegen zijn in het openbaar domein gewijzigd te wordt; - krachtens artikel 9, derde lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, de minister, wanneer het belang van de openbare dienst of van de waterlopen en kanalen, hetzij wegens verandering in de toegangen tot de eigendommen gelegen langs de openbare weg het vereist, het recht heeft de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallaties en de desbetreffende werken te doen wijzigen.

De kosten van deze wijzigingen komen ten laste van degene die de gasvervoerinstallatie exploiteert.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het ministerieel besluit van 25 oktober 1971 25 oktober 1971 (kenmerk A323-528), waarbij een toelating voor gasvervoer door middel van leidingen wordt verleend aan de naamloze vennootschap Distrigas (thans Fluxys genaamd) (leiding Stokkem/Mechelen a/d Maas), verlengd bij het ministerieel besluit van 1 december 2003 (kenmerk A329-2952B);

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De noodzaak van een verplichte wijziging van de ligging van leidingen voor het vervoer van gasvormige zuurstof van Distrigas nv (thans Fluxys genaamd)wordt vastgesteld.

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Energie, Afdeling Gas-Elektriciteit wordt verzocht een ministerieel besluit te laten nemen waarbij aan Fluxys Belgium nv, Kunstlaan 31 in 1040 Brussel, houdster van de toelating A323-528 van 25 oktober 1971 waarbij een toelating voor gasvervoer door middel van leidingen wordt verleend, opgelegd wordt om overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen op haar kosten haar leidingen en installaties in het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen en Dilsen-Stokkem in het winterbed van de Maas te wijzigen om de realisatie van de verlaging van het winterbed en de verruiming van de rivierbedding toe te laten.

De verplaatsingswerken, vermeld in het tweede lid, omvatten het verwijderen van de bestaande leidingen die geen gasachtige producten meer vervoeren.

Art. 2.Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan: 1° de federale minister, bevoegd voor het energiebeleid;2° de nv Fluxys Belgium Art.3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de waterinfrastructuur en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS

^