Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 21 oktober 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wat betreft de aanpassing van de inkomensgrenzen

bron
vlaamse overheid
numac
2015036246
pub.
21/10/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015036246/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wat betreft de aanpassing van de inkomensgrenzen


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, artikel 7, § 1, derde lid, vervangen bij de wet van 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 juli 2015;

Gelet op advies 57.939/1/V van de Raad van State, gegeven op 30 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op advies 2015-25 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, gegeven op 21 september 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2013, wordt het getal "9.776,78" telkens vervangen door het getal "9.952,76" en het getal "12.216,92" wordt vervangen door het getal "12.436,82."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^