Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 29 december 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029618
pub.
29/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 76, gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995, aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en 13 september 2012;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012, 8 januari 2013, 3 januari 2014, 10 september 2014, 20 januari 2016, 22 april 2016 en 12 mei 2016;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2de streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012, 8 januari 2013, 3 januari 2014, 10 september 2014, 20 januari 2016, 22 april 2016 en 12 mei 2016, worden de woorden « de heer Raoul FRANCART », « Mevr. Françoise HAUZEUR », « Mevr. Paule ANNOYE », « Mevr.

Querubina TELLA LOPEZ », « Mevr. Martine CONSTANT » en « de heer Jean-Pierre PERIN » respectievelijk vervangen door de woorden « de heer Jean-Pierre PERIN », « de heer Frédéric DONJEAN », « de heer Christophe HEMBERG », « Mevr. Evelyne FOURNET, « Mevr. Isabelle NOCERA » en « de heer Mathieu MASINI ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

In afwijking van het vorige lid behouden de Raden van beroep die al op die datum samengeroepen werden, de samenstelling die ze hadden toen ze samengeroepen werden.

Brussel, 1 september 2016.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Lisa SALOMONOWICZ

^