Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 september 2022
gepubliceerd op 07 december 2022

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042236
pub.
07/12/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/02/2021 pub. 26/03/2021 numac 2021020568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende audiovisuele mediadiensten en videoplatformdiensten sluiten betreffende audiovisuele mediadiensten en video-delende diensten, artikel 9.1.5-1, § 1;

Overwegende dat het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector op 14 november 2020 zijn huishoudelijk reglement heeft aangenomen en een aan het nieuwe decreet van 4 februari aangepaste versie ervan aan de minister van Media heeft overgezonden om door haar aan de regering ter goedkeuring te worden voorgelegd;

Op de voordracht van de minister van Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector wordt door de regering goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag volgend die van zijn ondertekening.

Art. 3.De Minister van Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 september 2022.

Voor de regering: De minister-president, P.-Y. JEHOLET De minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^