Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de ondervoorzitters van de Academie de Recherche et d'Enseignement supérieur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040960
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de ondervoorzitters van de Academie de Recherche et d'Enseignement supérieur


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hoger onderwijslandschap en de academische studieorganisatie, artikel 28, § 1, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de ondervoorzitters van de Academie de Recherche et d'Enseignement supérieur;

Gelet op het voorstel van het Algemeen Secretariaat voor Katholiek Onderwijs van 15 maart 2022;

Overwegende het voorstel van SLFP-Enseignement van 21 maart 2022;

Op de voordracht van de minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de ondervoorzitters van de Academie de Recherche et d'Enseignement supérieur, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in 3°, a), worden de woorden "de heer Stéphane HEUGENS" vervangen door de woorden "mevrouw Jenifer CLAVAREAU";2° in 4°, e), worden de woorden "mevrouw Isabelle DUBOIS" vervangen door de woorden "mevrouw Myriam DREESEN".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De minister bevoegd voor het hoger onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^