Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 juni 2021
gepubliceerd op 17 juni 2021

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021042154
pub.
17/06/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications » sluiten gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications » (Franstalig kwalificatiekader, Franse afkorting C.F.C.) » en, inzonderheid, de artikelen 6, 8 en 9;

Gelet op het decreet van 15 mei 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 26 februari 2015, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications " (Franstalig Kwalificatiekader) (1) sluiten van de Franse Gemeenschap tot instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 26 februari 2015, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de oprichting en het beheer van een "Cadre francophone des certifications (C.F.C.)" (Franstalig Kwalificatiekader) »;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010832 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie sluiten tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs en Onderwijs voor sociale promotie en van de Minister van Onderwijs;

Na beraadsling, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld tot lid van het Directiecomité van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie, voor een periode van vier jaar: 1° op de voordracht van SFMQ: a) als vertegenwoordiger van het kwalificerend onderwijs: - werkende leden: de heer Christian de SELYS, de heer Philippe VAN GEEL; - plaatsvervangende leden: Mevr. Suzanne COLLET, de heer José SOBLET; b) als vertegenwoordiger van de beroepsvorming die onder het gezag van de Franse Gemeenschapscommissie wordt georganiseerd: - werkend lid: de heer Christophe MATTART; - plaatsvervangend lid: Mevr. Isabelle VERBRUGGEN; c) als vertegenwoordiger van de beroepsvorming die onder het gezag van het Waalse Gewest wordt georganiseerd: - werkend lid: de heer Mathieu GAILLARD; - plaatsvervangend lid: Mevr. Annick MARCHESINI; 2° op de voordracht van ARES: a) als vertegenwoordiger van de universiteiten: - werkend lid: Mevr.Anne GRZYB; - plaatsvervangend lid: de heer Arnaud TERMONIA; b) als vertegenwoordiger van de hogescholen: - werkend lid: de heer Alain WILKIN; - plaatsvervangend lid: de heer André COUDYZER; c) als vertegenwoordiger van het hoger onderwijs voor sociale promotie: - werkend lid: de heer Jacky THYS; - plaatsvervangend lid: de heer Michel GOSSIAUX; d) als vertegenwoordiger van de Hogere kunstscholen - werkend lid: Mevr.Fabienne PIRONET; - plaatsvervangend lid: de heer Laurent LEPERE; 3° als onafhankelijke deskundige voorgedragen door de vertegenwoordigers bedoeld bij de punten 1° en 2° : aan te stellen door de leden van het Directiecomité 4° overeenkomstig artikel 6, § 3, tweede lid, 1°, van het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications » sluiten, op voorstel van de Algemene raden: de heer Patrick MAGNIETTE.

Art. 2.Worden aangesteld tot lid van het Comité voor deskundigen voor een periode van 4 jaar: 1° als vertegenwoordiger van het universitair hoger onderwijs: - werkend lid: Mevr.Muriel CONSTAS; - plaatsvervangend lid: Mevr. Angéline AUBERT; 2° als vertegenwoordiger van het hoger onderwijs van de hogescholen: - werkend lid: Mevr.Emmanuelle HAVRENNE; - plaatsvervangend lid: Mevr. Laurence DENIS; 3° als vertegenwoordiger van het hoger kunstonderwijs: - werkend lid : de heer Laurent GROSS; - plaatsvervangend lid: Mevr. Laurence RASSEL; 4° als vertegenwoordiger van het gewoon secundair onderwijs: - werkend lid: de heer Dominique CHEVAL; - plaatsvervangend lid: de heer Patrick MAGNIETTE; 5° als vertegenwoordiger van het gespecialiseerd secundair onderwijs: - werkend lid: de heer Patrick LENAERTS; - plaatsvervangend lid: de heer Pierre TEMPELHOF; 6° als vertegenwoordiger van het onderwijs voor sociale promotie: - werkend lid: Mevr.Pascale LEEGTE; - plaatsvervangend lid: de heer Axel POLET; 7° als vertegenwoordiger van de Algemene Inspectiedienst: - werkend lid: Mevr.Pascale BOUSMAN; - plaatsvervangend lid: Mevr. Sylvie PIRLOT; 8° als vertegenwoordiger van de « Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur (AEQES) »: - werkend lid: de heer Romain PARMENTIER; - plaatsvervangend lid: Mevr. Caty DUYKAERTS; 9° als vertegenwoordiger van Le FOREm: - werkend lid: Mevr.Catherine DEGAUQUIER; - plaatsvervangend lid: de heer Stanislas HERRIER; 10° als vertegenwoordiger van Bruxelles-Formation: - werkend lid: de heer Simon DETREZ; - plaatsvervangend lid: Mevr. Isabelle VERBRUGGEN; 11° als vertegenwoordiger van IFAPME: - werkend lid: de heer Matthieu STASSIN; - plaatsvervangend lid: Mevr. Annick MARCHESINI; 12° als vertegenwoordiger van « Service Formation PME (SFPME) »: - werkend lid: de heer Emmanuel BAUFAYT; - plaatsvervangend lid: de heer Vincent VLAYEN; 13° als vertegenwoordiger van de « Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale d'insertion (FEBISP) »: - werkend lid: Mevr.Jeanne LODEWIJCK; - plaatsvervangend lid: Mevr. Adèle ESSOH; 14° als vertegenwoordiger van « Interfédération des Entreprises de Formation par le Travail et des Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle(INTERFEDE) »: - werkend lid: Mevr.Marina MIRKES; - plaatsvervangend lid: de heer Raphaël CLAUS; 15° als vertegenwoordiger van het « Consortium de validation des compétences » (Consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden ): - werkend lid: de heer Donat CARLIER; - plaatsvervangend lid: Mevr. Marily ROST; 16° als vertegenwoordiger van de werkgevers: - werkende leden: Mevr.Géraldine MAGALHAES, de heer David PISCICELLI, de heer Christophe WAMBERSIE; - plaatsvervangende leden : Mevr. Sophie VASSEN, Mevr.e Anne-Sophie JOSKIN, Mevr. Sihame AL BARAJRAJI; 17° als vertegenwoordiger van de werknemers: - werkende leden: Mevr.Laure HOMERIN, de heer Luca CICCIA, de heer Constant KARAMANIS; - plaatsvervangende leden: Mevr. Sabine LIBERT, de heer Nicolas VANDENHEEMEL, Mevr. Sara STEIMES.

Art. 3.Worden aangesteld tot lid van de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie: 1° als vertegenwoordiger van de Waalse regering: - Mevr.Natacha VINCKENBOSCH; - De heer Laurent WENRIC; 2° als vertegenwoordiger van de Regering van de Franse Gemeenschap: - Mevr.Carine SAUCIN; - Mevr. Karin MERTENS; - De heer David LAHAYE; 3° als vertegenwoordiger van het College van de Franse Gemeenschapscommissie - Mevr.Adeline REMY; 4° als voorzitter in functie van het Directiecomité van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010832 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie sluiten tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 10 juni 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR .

^