Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 november 2019
gepubliceerd op 12 december 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019042705
pub.
12/12/2019
prom.
27/11/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013, 17 februari 2015, 8 september 2015, 12 juni 2017 en 8 mei 2018;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010, 6 februari 2014, 19 september 2018 en 24 april 2019 ;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2de streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 november 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013, 17 februari 2015, 8 september 2015, 12 juni 2017 en 8 mei 2018, worden de woorden « Mevr. Annie LAUSBERG », « de heer Eugène ERNST », « de heer André BRULL », « Mevr. Hélène LAKAMA-NWEKA », « de heer Bernard DETIMMERMAN », « Mevr. Laurence MAHIEUX » en « de heer Raymond MARCHAND » respectievelijk vervangen door de woorden « Mevr. Marie LAUSBERG », « de heer André BRULL », « X », « X », « de heer Yannick VINCENT » en « Mevr. Hélène LAKAMA ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 27 november 2019.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Adjunct-directeur-generaal dd., J. MICHIELS

^