Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type wet prom. 05/05/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/01/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042655 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten, aangenomen te Seoul op 12 november 2012. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042804 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap Met toepassing van artikelen 77, 4° en 541 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019014942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 26/02/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019015373 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019015587 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer Jean-Hugues BAUDOIN, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, via federale mobiliteit overgeplaat Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aankondiging betreffende de goedkeuringsvoorwaarden van een biobrandstof van categorie B bedoeld in het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categ Deze aankondiging omvat een beschrijving van de fysische en scheikundige eigenschappen van de betro(...) type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019042559 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, vooral met het oog op de toepassing van de uitvoeringsverordening 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn, en met het oog op het mogelijk maken van het informatiseren van de registers bijgehouden door de schietstanden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019042712 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 495, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019042728 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042729 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 wordt de heer Stéphane VERRELLEN, administratief deskundige, door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 november 2019 wordt de heer Dirk LEMMENS op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 augustus 2019. Hij wordt ge type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042811 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019204681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019204916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de landbouw" (1) type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019204860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die, op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, 59 jaar zijn en een beroepsverleden hebben van ten minste 40 jaar als loontrekkende werknemer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015412 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende het opfokken en houden van dieren beoogd door de rubrieken 01.20 tot 01.39, 92.53.01 en 92.53.02 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015413 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de waterwinningen, waterboringen, putuitrustingen en installaties voor de bevoorrading of de proeven voor de kunstmatige bevoorrading van een grondwaterlaag type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015411 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een algemeen aanvraagformulier voor milieuvergunningen en unieke vergunningen type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015415 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de inrichtingen beoogd door de richtlijn inzake industriële emissies type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015414 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de installaties voor de sortering en de verzameling, de voorbehandeling, de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015417 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de centra voor technische ondergraving type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015416 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende het beheer van de industriële, Non-Seveso-risico's type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015418 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties bedoeld bij rubriek 90.24 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015421 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de zwembaden type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015419 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de installaties en activiteiten die broeikasgassen uitstoten type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015420 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de composteringsinstallaties wanneer de hoeveelheid opgeslagen materiaal groter is dan of gelijk is aan 500 m3 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015424 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de energie-efficiëntie type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015422 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de biomethaniseringsinstallaties bedoeld bij rubriek 93.23.15 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015423 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende een beheersplan van de onverkochte voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015425 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de brandstofverdeelinstallaties voor de bevoorrading van motorvoertuigen met gasvormige alternatieve brandstof bedoeld bij rubriek 50.50.04.01 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015428 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de installaties voor het beheer van afval van winningsindustrieën type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015426 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de groeven type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015427 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de aanvragen van lozingen van afvalwater uit openbare zuiveringsstations type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015429 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende genetisch gemanipuleerde of pathogene organismen type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015431 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de stookinstallaties type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015432 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de windmolenparken bedoeld bij de rubrieken 40.10.01.04.02 en 40.10.01.04.03 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de verwerking van grond en natuursteenachtige stoffen als bedoeld in de rubrieken 14.91, 90.28.01 of 90.28.02 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015437 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de structuur en inhoud van de veiligheidsstudies bedoeld bij artikel 61, § 2 en § 3 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015434 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de overdracht type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015436 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier met het oog op de informatie betreffende de criteria voor de bepaling van de begrippen belangrijke implicatie, aanzienlijke verhoging en wijziging, en wijziging van procedés als bedoeld bij artikel 61, § 4 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015435 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier voor het aanvragen en voorstellen van aanvullingen of wijzigingen van de bijzondere exploitatievoorwaarden van een inrichting type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015438 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier dat de inhoud van de nota betreffende de identificatie van de gevaren bepaalt als bedoeld bij artikel 61, §§ 1 en 3 type ministerieel besluit prom. 02/12/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015688 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 02/12/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015687 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 05/12/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015758 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042732 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor orthodontie type ministerieel besluit prom. 25/10/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rino-laryngologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie Verlenging van de aanstelling in het hoger ambt Bij ministerieel besluit van 27 november 2019 wordt de aanstelling van hoofdcommissaris van politie Eric SNOECK in het hoger ambt van direct type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019205683 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 november 2019 wordt het "Centre de Recherches et d'Etudes pour l'Action territoriale - CREAT - UCL", gelegen Place du Levant, 1 - geb. Vinci L5.05.03 te 1348 Louvain-la-Neuve erkend als auteur - voor de categorieën projecten 2 en 3, voor vijf jaar vanaf 8 november 2019; - voor de categori(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015768 bron vlaamse overheid INTERNATIONAAL VLAANDEREN 12 NOVEMBER 2019. - Arrest van de Raad van State Bij arrest nr. 246.063 van 12 november 2019 in de zaak A. 222.443/IX-9415, heeft de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, IXe Kamer, artikel 21 van het besluit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de herziening van het ruimtelijk ontwikkelingsplan aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015729 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector XVII type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan leden van het secretariaat van de Hoge raad voor de audiovisuele sector met toepassing van artikel 163, § 2, van het op 26 maart 2009 gecoördineerd decreet over de audiovisuele mediadiensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019015732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een dotatie van EUR 16.000.000,00 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel voor de grote investeringen in het openbaar vervoer die niet gedekt worden door Beliris voor 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042705 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Overlegcomité opgericht tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-Centra erkend door de Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegaties aan de personeelsleden van de "Recreatie- en openluchtcentra" van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042707 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2018 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042708 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot benoeming van de leden van de raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaalculturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042706 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042765 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 30 SEPTEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en u Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalid(...) type overeenkomst prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 18 NOVEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 H Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015736 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw ACTIEVE VERDEDIGING DER WAPENLIEFHEBBERS, Stève DUR Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2019. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042727 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De POLDER VAN HET LAND VAN WAAS, die woonplaats kiest bij Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042737 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Laurent DEJEMEPPE heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 229.054/ XIII-8757. Namens de Hoofdgriffier, C(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019205795 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gezondheidinspecteurs (niveau A2), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG19375 Solliciteren kan tot 6/01/2020 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019014690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België » te Elsene om van 1 juni 20 type vergunning prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019014689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen » type vergunning prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019014782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019041983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belgium » te Brussel

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 24 MEI 2019. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Bru Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 92bis; G(...) type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015464 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 22 JULI 2019. - Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de realisatie van prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Waalse Gewest overeenkomstig artikel 92bis, & Deel A: gewestelijk prioritair spoorwegproject « Athus - Mont-Saint-Martin » Gelet op de Bijzond(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef II-s(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042704 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De Politie Rechtbank van Eupen. - Afdeling Saint-Vith verhuist naar het volgend adres : Justitiepaleis Politie Rechtbank Eupen - Afdeling Saint-Vith Rathausplatz, 4 4700 EUPEN

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042766 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 3 december 2019 hebben H.E. Dr. Khalid Ibrahim Al-Jindan, Mevr. Yavel Mireya Francis Lanuza en de heer Abou Dosso de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloof H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019042755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden en ontslag en benoeming van het mandaat van de Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaan(...)

document

type document prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019015773 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Voorafgaande computergestuurde proef voor de selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19433 De uiterste inschrijvingsdatum is 28 mei 2020. De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Solliciteren kan doo(...) type document prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019205780 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19313 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2019. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 12/12/2019 numac 2019205781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige werfcontroleurs (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19329 Deze selectie werd afgesloten op 03/12/2019. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...)
^