Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 augustus 2019
gepubliceerd op 21 november 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 wordt verleend

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014310
pub.
21/11/2019
prom.
28/08/2019
ELI
eli/besluit/2019/08/28/2019014310/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 wordt verleend


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op de artikelen 5, 5quater 19 en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Executieve van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op artikel 24, §§ 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie sluiten tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie;

Gelet op de adviezen van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs, gegeven op 16 mei 2019 en 20 juni 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 augustus 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting;

Overwegende dat sommige opties, graden en studiejaren moeten worden behouden om een onderwijsaanbod per aard mogelijk te maken en dat er geen concurrentie bestaat tussen inrichtingen met dezelfde aard op het vlak van die opties, graden of studiejaren;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt, voor het schooljaar 2019-2020, afgeweken van de normen inzake behoud voor de opties, graden en studiejaren in de schoolinrichtingen die in bijlage I bij dit besluit opgenomen worden.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 19 van het voormelde decreet van 29 juli 1992, wordt, voor het schooljaar 2019-2020, afgeweken van de normen inzake behoud voor de opties, graden en studiejaren in de schoolinrichtingen die in bijlage II bij dit besluit opgenomen worden, op basis van de indicatoren die het automatische verlenen van de afwijking veroorzaken.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 22, § 1, leden 5 tot 10, van het voormelde decreet van 29 juli 1992, wordt, voor het schooljaar 2019-2020, aan de in bijlage III bij dit besluit genoemde schoolinrichtingen een afwijking toegestaan van de globalisering van de telling van leerlingen voor een periode van vijf opeenvolgende schooljaren, te beginnen met het schooljaar 2019-2020.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs, wordt afgeweken van de voorwaarde van artikel 5, eerste lid, 1°, voor een periode van vijf jaar vanaf het schooljaar 2018-2019 voor de inrichtingen opgenomen in bijlage IV.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 5quater, § 2, derde lid, van het bovenvermelde decreet van 29 juli 1992, wordt, voor een periode vanaf vijf jaar vanaf het schooljaar 2018-2019, afgeweken van de bepaling van hetzelfde artikel, § 2, eerste lid, voor de schoolinrichtingen die in bijlage V bij dit besluit opgenomen worden, op basis van de criteria en indicatoren bepaald overeenkomstig artikel 5sexties van hetzelfde decreet.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Brussel, 28 augustus 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^