Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 25 september 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 wordt verleend

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018013800
pub.
25/09/2018
prom.
29/08/2018
ELI
eli/besluit/2018/08/29/2018013800/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 wordt verleend


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op de artikelen 5quater en 19 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Executieve van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op artikel 24, §§ 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie sluiten tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie;

Gelet op de adviezen van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs, gegeven op 24 mei 2018 en 21 juni 2018 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 augustus 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 augustus 2018;

Overwegende dat sommige opties, graden en studiejaren moeten worden behouden om een onderwijsaanbod per karakter mogelijk te maken en dat er geen concurrentie bestaat tussen inrichtingen met hetzelfde karakter op het vlak van die opties, graden of studiejaren;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt, voor het schooljaar 2018-2019, afgeweken van de normen inzake behoud voor de opties, graden en studiejaren in de schoolinrichtingen die in bijlage I bij dit besluit opgenomen worden.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 19 van het voormelde decreet van 29 juli 1992, wordt, voor het schooljaar 2018-2019, afgeweken van de normen inzake behoud voor de opties, graden en studiejaren in de schoolinrichtingen die in bijlage II bij dit besluit opgenomen worden, op basis van de indicatoren die het automatische verlenen van de afwijking veroorzaken.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs, wordt afgeweken van de voorwaarde van artikel 5, eerste lid, 1°, voor een periode van vijf jaar vanaf het schooljaar 2018-2019 voor de inrichtingen opgenomen in bijlage III.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 5quater, § 2, derde lid, van het bovenvermelde decreet van 29 juli 1992, wordt, voor een periode vanaf vijf jaar vanaf het schooljaar 2018-2019, afgeweken van de bepaling van hetzelfde artikel, § 2, eerste lid, voor de schoolinrichtingen die in bijlage IV bij dit besluit opgenomen worden, op basis van de criteria en indicatoren bepaald overeenkomstig artikel 5sexties van hetzelfde decreet.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Brussel, 29 augustus 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^