Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juli 2017
gepubliceerd op 13 september 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017031095
pub.
13/09/2017
prom.
19/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/19/2017031095/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1, I, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 december 2016;

Gelet op het verslag van de algemene vergadering van het Rekenhof, gegeven op 12 juli 2017;

Gelet op het advies nr. 60.862/2 van de Raad van State, gegeven op 15 februari 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister-President, belast met de universitaire ziekenhuizen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden « Tot 31 december 2016 » vervangen door de woorden « Tot 31 december 2020, voor de universitaire ziekenhuizen, » ;2° in § 3 worden de woorden « Tot 31 december 2016 » vervangen door de woorden « Tot 31 december 2020, voor de universitaire ziekenhuizen, ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 3.De Minister die bevoegd is voor de universitaire ziekenhuizen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^