Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juli 2017
gepubliceerd op 05 oktober 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017013354
pub.
05/10/2017
prom.
19/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 04/06/2019 numac 2019012744 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra. - Addendum sluiten houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van 27 oktober 1997;

Overwegende dat artikel 2ter van het decreet van 5 februari 1990 bepaalt dat de leden van de commissie voor een mandaat van vijf jaar benoemd worden ;

Overwegende dat alle leden vijf jaar geleden benoemd werden ;

Overwegende dat bijgevolg de leden van de Deskundigencommissie hernieuwd moeten worden ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs die bevoegd is voor de schoolgebouwen ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Deskundigencommissie : a) als vertegenwoordiger van de diensten belast met de schoolgebouwen binnen de diensten van de Regering : Werkende leden : - Mevr.Barbara DARTSCH - de heer Claude LEWY - Mevr. Anne LORQUET Plaatsvervangende leden : - Mevr. Corinne MAUS - Mevr. Sylvie ROGIEN - Mevr. Patricia DENIS b) als vertegenwoordiger van de onderwijsnetten : 1° onderwijs van de Franse Gemeenschap : Werkende leden : - de heer Francis COLLETTE - Mevr.Fatiha ISMAILI Plaatsvervangende leden : - Mevr. Anick BRATUN - de heer Alain FAURE 2° gesubsidieerd officieel onderwijs : Werkende leden : - de heer Mario DE SCHEPPER - de heer Carlo GIANNONE Plaatsvervangende leden : - de heer Jacques BENTHUYS - Mevr.Véronique PETIT-LAMBIN 3° gesubsidieerd vrij onderwijs : Werkende leden : - de heer Guy LATTENIST - Mevr.S. SCARCEZ Plaatsvervangende leden : - Mevr. Isabelle DEMUYSER - de heer Benoît DE WAELE

Art. 2.Dit besluit heft het besluit van 12 januari 1998 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen op, zoals gewijzigd bij de besluiten van 17 oktober 2002, 1 oktober 2003, 15 juli 2007, 25 augustus 2011 en 14 juni 2012.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 19 juli 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M SHYNS

^