Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 juni 2016
gepubliceerd op 23 september 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht naar de Waalse Regering van personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029380
pub.
23/09/2016
prom.
29/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht naar de Waalse Regering van personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten met betrekking tot de zesde Staatshervorming;

Gelet op het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen, artikel 6, §§ 1 en 2, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024015 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de overdracht naar de Regering van de Franse Gemeenschap van personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2015 betreffende de overdracht naar de Regering van de Franse Gemeenschap van personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op het eensluidend advies van de Waalse Regering, gegeven op 14 april 2016;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap waarvan de namen hieronder vermeld worden, worden naar de Waalse Regering overgedragen :

Naam, voornaam

Niveau

HAHAUT, Annick

A3

BONARELLI, Dominique

A1

DUMONT, Gretel

A1

VANNESTE, Patrick

A1

QUENSIER, Véronique

B


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2015 pub. 25/02/2016 numac 2016029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht naar de Waalse Regering van personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de overdracht naar de Waalse Regering van personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^