Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 december 2015
gepubliceerd op 19 januari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2016

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029008
pub.
19/01/2016
prom.
16/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/16/2016029008/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2016


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole sluiten tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 en 15 december 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 december 2015;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De jaarlijkse gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool worden, voor de volgende ambtengroepen en voor het jaar 2016, bepaald als volgt : 1) a) voor de meester-assistenten benoemd in of aangewezen voor het hoger onderwijs van het korte type : 64.550 EUR; b) voor praktijkmeesters en hoofdpraktijkmeesters : 56.949 EUR; c) voor de meester-assistenten benoemd in of aangewezen voor het hoger onderwijs van het lange type : 62.270 EUR; 2) a) voor docenten en werkleiders : 81.725 EUR; b) voor hoogleraren en hoofden van een studiebureau : 97.072 EUR; 3) voor categoriedirecteurs en directeurs-voorzitters : 90.387 EUR; 4) a) voor de leden van het bestuurspersoneel : 45.286 EUR; b) voor de leden van het opvoedend hulppersoneel : 56.434 EUR.

Art. 2.De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 16 december 2015.

De Minister-Président, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^