Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juli 2015
gepubliceerd op 14 augustus 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot financiering van de projecten ter bevordering van de slaagkansen in het hoger onderwijs voor het jaar 2015

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029395
pub.
14/08/2015
prom.
17/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/17/2015029395/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot financiering van de projecten ter bevordering van de slaagkansen in het hoger onderwijs voor het jaar 2015


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen en, inzonderheid op artikel 37bis, ingevoegd bij het decreet van 11 januari 2008;

Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen en inzonderheid, op artikel 21quinquies, ingevoegd bij het decreet van 11 januari 2008;

Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2014 pub. 15/04/2019 numac 2019011604 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014029813 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, organisatie-afdeling 55, activiteitenprogramma 81, basisallocatie 40.02;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs van 30 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 juli 2015;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ten laste van de kredieten uitgetrokken op organisatie-afdeling 55, activiteitenprogramma 81, basisallocatie 40.02, van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, worden voor de hierna vermelde projecten ter bevordering van de slaagkansen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2015-2016, subsidies voor een globaal bedrag van 527.000 euro toegekend :

Hogeschool

Titel van het project

Toegekend bedrag

HE Bruxelles (CF)

La réussite en actionS

19.483,35

HE PH Spaak (CF)

ACCES à Spaak II La réussite en actionS

16.184,80

HE Hainaut (CF)

La réussite à la HEH : l'engagement d'une communauté. Colloque sur l'échec scolaire en Ba1 - Formations pour les enseignants sur les méthodes favorisant la réussite - Création d'une bibliothèque interactive

22.241,95

HE Charlemagne

Dossier "Aide à la réussite"- HECh

19.198,69

HE Albert Jacquard


HERS Schuman

ARHERS2015

15.790,31

HE F Ferrer

"Plateforme pédagogique"

17.999,22

HE Ville de Liège

SAR-HEL-projet Voltaire et plate-forme ressources pour les enseignants

18647,43

HE Lucia de Brouckère

La réussite en actions

9.690,23

HE Condorcet

Développement d'outils et d'approches favorisant une culture de la réussite

53.525,23

HE Province de Liège

Phase 2 du « Sérious Game » - Forum « Bloc en bloque » - Remédiations en anatomie

58.980,25

HE Province de Namur

L'amont et l'aval de la promotion de la réussite au sein de la haute école de la province de Namur : arrimage solide ou décrochage encadré.

6.725,48

HE Galilée

Favoriser l'autonomie et l'apprentissage du métier d'étudiant dans l'enseignement supérieur

24.693,75

HE Léonard de Vinci

Passeport pour la réussite en BAC1

57.256,17

EPHEC

Rendez-vous personnalisés avec le titulaire de classe à 2 moments-clé de l'année

18.268,86

ICHEC

Intégration sociale, gestion du métier d'étudiant et soutien collectif

15.052,97

HELHA

RELANCE

56.137,94

HELMo

- Accroche : dispositif ouvert d'accrochage et d'orientation scolaire - Soutenir et accompagner la réussite à HELMo-ESAS

44.860,10

HENALLUX

Promouvoir la réussite par un dispositif de renforcement - tant en présentiel qu'en ligne- de compétences requises en première année d'études dans l'enseignement supérieur

36.547,28

HE Ilya Prigogine

La réussite en actionS

15.716,00


Art. 2.Het globale bedrag van het begrotingskrediet van 527.000 €, verdeeld overeenkomstig artikel 1, wordt vastgelegd zodra dit besluit wordt goedgekeurd.

Art. 3.De subsidies bedoeld bij artikel 1 worden vereffend volgens de volgende nadere regels : 1. een eerste schijf van 80 % wordt vereffend zodra dit besluit wordt toegepast;2. het saldo, na indiening van de documenten vermeld in artikel 4.

Art. 4.Elke subsidie bedoeld bij artikel 1 hangt van de indiening van de hierna vermelde documenten af : 1. de bij dit besluit gevoegde aangifte van schuldvordering, waar en oprecht verklaard, tot beloop van het werkelijk aangewende bedrag van de subsidie bedoeld bij artikel 1 van dit besluit;2. de rekening van de inkomsten en uitgaven betreffende het gesubsidieerde project; 3. de originele verantwoordingsstukken betreffende de uitgaven bedoeld bij 2., ten bedrage van de toegekende subsidie.

Deze documenten dienen uiterlijk voor 15 oktober 2016 toegezonden te worden aan het volgende adres : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique Direction du Financement et du Contrôle budgétaire de l'Enseignement supérieur A l'attention de Madame Myriam SCHETS Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles

Art. 5.Het niet-verantwoorde deel van elke subsidie bedoeld bij artikel 1, zoals het wordt vermeld in de rekening ingediend ter staving van de aanvraag tot vereffening van het saldo, zal terugbetaald moeten worden aan de Franse Gemeenschap op rekeningnummer IBAN BE78 0912 1100 0186 met de vermelding " Terugbetaling van de subsidie toegekend bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot financiering van de projecten ter bevordering van de slaagkansen in het hoger onderwijs voor het jaar 2015.".

Art. 6.Dit beslui treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het hoger onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^